STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl===============================================================

===============================================================

Wypełniając Spis Powszechny można nawet wybrać w punkcie "narodowość" - "inna" - "śląska".

Każdy jak czuje i chce.====================================================================================================================================================================

Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Sołectwa Studzionka

 

został wyłożony do wglądu.

Wszelkie informacje w tym temacie – Urząd Miejski tel. 32 449 39 28

 lub na stronach:===========================================================================================================

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pszczyna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Gmina przystąpiła do sporządzania takiego dokumentu. 
Wszystkie osoby, które chcą złożyć wnioski do planu zagospodarowania Studzionki, proszone są o skierowanie do urzędu wniosków, również te osoby, których wnioski zostały odrzucone w trakcie przygotowywania Planu Zagospodarowywania Studzionki. 
Wnioski można składać do 22 marca 2021r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 449 39 28 oraz na stronie Urzędu Miejskiego:

==========================================================================================================

W Urzędzie Miejskim powstał Referat ds. Jakości Powietrza:

W Referacie można uzyskać informację na temat programów związanych z wymianą piecy, 

termomodernizacją budynków 

oraz na temat programu dofinansowania fotowoltaiki, który ma ruszyć w kwietniu.

Pracownicy pomogą również w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Magdalena Polok - kierownik

ul. Dworcowa 30
tel.: 32 449 39 50
===========================================================================================================


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział terenowy w Częstochowie

Sekcja w Mikołowie


Informuje o o sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a znajdujących się przy ul. Stenclówka w Studzionce.

wykaz dostępny w pliku poniżej:


Wykaz nieruchomości do sprzedaży...

============================================================================================================

76 rocznica Marszu Śmierci więźniów KL Auschwitz

/Cmentarz parafialny w Studzionce, 2.01.2021r./

 

Marsz ten był największym, jaki miał miejsce na ziemiach polskich. 

Przebiegał na 63-kilometrowej trasie z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego.

17 stycznia 1945 roku w obozie zarządzono ewakuację około 56 000 więźniów.

Ze wzgledu na Covid-19, w uroczystości udział wzięli tylko: 

Wicestarosta Pszczyński Damian Cieszewski oraz Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Nogły.


               ===========================================================

STUDZIONKA - NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 2316/174/VI/2020 z dnia 14.10.2020 r.

Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020 

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:             

I miejsce -  Studzionka  gm. Pszczyna pow. pszczyński                 27 000 zł

II miejsce – Kozy gm. Kozy pow. bielski                                        20 000 zł

III miejsce – Bycina gm. Rudziniec pow. gliwicki                            15 000 zł

-------------------------------------------------------------------------------------

To główna nagroda w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Przygotowałem 24 zdjęcia w formacie A4, prezentację multimedialną oraz film, 

by jak najlepiej zaprezentować naszą Studzionkę 

i mamy I miejsce! 

Dlaczego uhonorowano Studzionkę – odpowiedź znajduje się w kryteriach i  przygotowanych materiałach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyciąg z Regulaminu Konkursu:

III. Kryteria i punktacja w kategorii "najpiękniejsza wieś"

 1.  Estetyka i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego

            - tereny i obiekty publiczne

      - posesje prywatne

2.  Zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi    (działające stowarzyszenia, organizacje, plany odnowy wsi itp.).

3.  Zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi, tradycja i zwyczaje – sprawdzane na podstawie dokumentacji i opisów imprez).

4.  Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi w przesłanych materiałach i jakość przedłożonych materiałów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

                 

            

         

              

             

        KOMUNIKACJA POWIATOWA przez ul. POWSTAŃCÓW:

Za sprawą przychylności Zarządu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, 
kilka kursów linii autobusowej Pszczyna – Pawłowice oraz Pawłowice – Pszczyna będzie realizowanych przez ul. Powstańców już od 1 września.
Pozostałe kursy będą realizowane nadal ul. Wodzisławską.

Powstały nowe przystanki:
„Kościół” - przy kościele katolickim - w stronę Pawłowic
„OSP” - przy Delikatesach - w stronę Pszczyny
„Stawy” - przystanki przy posesjach Państwa Czech i Smołka
„Kapliczka” - przystanki przy posesjach Państwa Pietryja i Szendera.

Dzięki uprzejmości Państwa Świerkot, 
przejście pomiędzy przystankami „Tartak” na ul. Wodzisławskiej i „Stawy” na ul. Powstańców będzie dostępne przez ich posesję.

Ze względu na remont drogi wojewódzkiej DW 933 będą występować opóźnienia lub nawet zmiany w kursowaniu autobusów. Aktualne informacje o rozkładzie jazdy i wszelkich zmianach w kursowaniu autobusów znajdują się na stronie:


oraz w zakładce w zakładce:      "KOMUNIKACJA LOKALNA"


UWAGA:    W papierowej wersji "ZWIASTUNA", w rozkładzie jazdy jest błąd, który Powiat poprawił już po przygotowaniu "Informacji Sołeckich".

                                             Pierwszy kurs linii Pawłowice - Pszczyna rusza z Pawłowic o godz. 6:00 a nie o 6:10, 

dlatego godziny przejazdu przez nasze przystanki są o 10 min. wcześniejsze. Dotyczy to tylko tego kursu.================================================================

Odpust Parafialny - imieniny naszego kościoła

w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

15 sierpnia 2020r.

 

W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach.

Od IV w. zaczęły pojawiać się kościoły, często w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc gdzie istniał kult świętych.

Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej.

Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego.

 

Współcześnie odpusty to uroczystości specyficzne dla Kościoła katolickiego w Polsce; poza granicami kraju praktycznie niespotykane.  

Obecnie odpusty parafialne kojarzą się z zewnętrzną otoczką,

na którą składają się wydarzenia religijne:

suma odpustowa, strojenie kościoła, procesja,

ale także cała otoczka w postaci festynu, kramów z zabawkami i słodyczami itp.


    

      

   
============================================================================

Otwarte Inhalatorium Solankowe

w Studzionce już działa.

Po przygotowaniu projektu i załatwieniu wszystkich formalności, I etap budowy, firma wykonała w listopadzie 2019 roku.

W 2020 roku, mieszkańcy wykonali drugi etap, 

przekształcając fontannę solankową w Otwarte Inhalatorium Solankowe. 

 

    


całość...

  ===============================================================

Baru "Źródełko" już nie ma, jest źródełko....

/atrakcja nie tylko dla dzieci/

/wystarczy podejść do studni, a "ożyje"/

      

To samo miejsce - różnica czasu ok. 60 lat.
------------------------------------------------------------------------


"Gruß aus Staude" - pocztówka  - "Pozdrowienia ze Studzionki";


Początek XX w. - kościół katolicki bez wieży którą dobudowano w 1924r., z drewnianym, poziomym płotem, szkoła po prawej stronie za drzewami. Na dole po lewej budynek Fary, po prawej gospoda Jana Orlika - która była przy ul. Powstańców.Pszczyna - rynek na pocztówkach i fotografii  1900 - 2015...