STUDZIONKA


NEKROLOG...

=============================================================================

ZBIÓRKI ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Urząd Miejski w Pszczynie informuje,

że 22 marca (w piątek) w Studzionce

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów:

·       stare meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp.

·       zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny.

Odpady muszą zostać wystawione przed posesję w dniu zbiórki najpóźniej do godz. 7.00.

Przypominamy, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów:

·       opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.

Odpady te nie będą zbierane!


=======================================================

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

Koła Gospodyń Wiejskich w Studzionce.

W sobotę 9 marca 2019r. na sali Domu Strażaka jak co roku, nasze Panie zorganizowały Zebranie Koła połączone ze spotkaniem okolicznościowym z okazji Dnia Kobiet.

Spotkanie uświetnił zespół "Pwłowickie Babeczki"całość...

============================================================

Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

LKS Studzionka

miało miejsce w dniu 24 lutego 2019r.

Jak co roku sprawozdanie z działalności klubu przedstawił Prezes - Kazimierz Wierzyński.

 Skarbnik - Marcin Swadźba przedstawił sprawozdanie finansowe, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, 

odczytał jej Przewodniczący Witold Pietrzyk. 

Zebrani członkowie udzielili absolutorium Zarządowi.

Następnie przystąpiono do wyborów nowych władz klubu.

Zebrani przyjęli składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej w następujących funkcjach:

Zarząd:

Kazimierz Wierzyński - Prezes

Krzysztof Szymbara - Wice Prezes ds. sportowych

Alojzy Sojka - Wice Prezes ds. gospodarczych

Marcin Swadźba - Skarbnik

Piotr Niezgoda - Sekretarz

Członkowie Zarządu: Gabriela Adamczyk, Piotr Błatoń, Marcin Konieczny, Sylwester Szymoszek, Mariusz Sodzawiczny, Alfred Gonska, Ryszard Mazur, Damian Waleczek.

Komisja Rewizyjna:

Grzegorz Menżyk - Przewodniczący

Członkowie Komisji: Zenon Czapla, Witold Pietrzyk.


=========================================================

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Ochotniczej Straży Pożarnej w Studzionce

23 lutego 2019r.

Zebranie miało miejsce na sali Domu Strażaka.


całość...

============================================================

Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka

miało miejsce w dniu 20 lutego 2019r. w Domu Strażaka.

Na początku sołtys Ireneusz Gruszka przedstawił działania

na rzecz powołania Spółki w naszym Sołectwie.

Porozumienia o utworzeniu Spółki w dniu 17 kwietnia 2019r.

podpisało 12-tu mieszkańców Studzionki, którzy uchwalili Statut

oraz powołali tymczasowe władze w celu przeprowadzenia procedur założycielskich:

Na zebraniu wybrano nowe władze w składach

Zarząd:

Łakota Krzysztof

- Prezes

Świerkot Andrzej

- Zastępca Prezesa

Pieczka Janusz

- Członek Zarządu

Gonska Marek

- Członek Zarządu

Wierzyński Kazimierz

- Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna:

Firla Roman

- Przewodniczący

Kijonka Mariusz

- Członek Komisji

Gonska Alfred

- Członek Komisji


STATUT Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka...


Wysokość składek członkowskich:        20 zł od posesji  oraz  7 zł. od każdego pełnego hektara

Konto do przelewów bankowych:


Spółka Wodna Sołectwa Studzionka

43-245 Studzionka, ul. Jedności 4

Bank Spółdzielczy Pawłowice

  56 8447 0005 0011 3814 2000 0001

całość...

====================================================================

Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Kółka Rolniczego

21 lutego 2019r.

Zarząd:

Piotr Mańka  -        Prezes

Janusz Pieczka  -    V-ce Prezes

Krzysztof Mańka  -  Skarbnik

Kazimierz Szendera  -  Sekretarz

Kazimierz Czerwiński  -  członek

Roman Firla            -  członek

Waldemar Lipus      -  członek

Komisja Rewizyjna:

Krzysztof Baron  -      Przewodniczący

Franciszek Smołka  -  członek

Mariusz Kijonka  -      członek


całość...

==================================================================================

Zwiastun z dn. 03.03.2019r....

============================================================================

KARTY PODATKOWE i ŚMIECIOWE!

Będą wydawane w dniach:

5 marca /wtorek/ - w godz. 16:00 - 19:00

6 i 7 marca /środa i czwartek/ - w godz. 10:00 - 13:00

12 marca /wtorek/ - w godz. 17:00 - 19:00

14 marca /czwartek/ - w godz. 10:00 - 12:00

w Domu Gromadzkim

Proszę zabrać ze sobą deklaracje przystąpienia do Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka.


===============================================

NABÓR WNIOSKÓW:

Już w poniedziałek 4 marca o godzinie 9:00 rusza nabór wniosków. Jak informuje operator najlepiej wniosek złożyć online:

https://bazapgn.pl/wniosek/pszczyna

Strona z wnioskiem zostanie uruchomiona 4 marca o godzinie 9:00 lub kilka minut po.

Osoby które złożyły wnioski w I etapie, a nie zakwalifikowały się do realizacji, niestety muszą złożyć wniosek ponownie.

Wszelkie, dokładniejsze informacje można uzyskać na stronie operatora naboru, tam też jest link do wniosku:

http://www.niskaemisja.pl/pszczyna/

Jeśli ktoś potrzebuje dodatkowych informacji, to na stronie operatora są numery telefonów, dzwoniłem i dowiedziałem się wszystkiego co potrzebne.

ABY MIEĆ CZYSTSZE POWIETRZE MUSIMY WYMIENIĆ PIECE!


===================================================

Zebranie Koła Emerytów i Rencistów w Studzionce

miało miejsce 2 lutego w Domu Strażaka,

a było poprzedzone mszą św. w intencji członków Koła.


całość...

==================================================

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW DO PROGRAMU OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI – ETAP II NA TERENIE GMINY PSZCZYNA

Informujemy, iż Gmina Pszczyna przystępuje do realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji – etap II na rok 2019, na terenie Gminy Pszczyna. Program realizowany będzie zgodnie z regulaminem przyjętym Uchwałą Nr IV/39/19  Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 17 stycznia 2019r. Dotacje przyznawane będą mieszkańcom Gminy Pszczyna maksymalnie do 60% kosztów na następujące zakresy:

1)    Wymianę źródła ciepła na:

·         kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),

·         kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy, wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:20125:2012 oraz spełniające wymogi ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185 (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),

·         kocioł gazowy (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN),

·         kocioł olejowy (maksymalna dotacja wynosi: 8 400 PLN).

2)    Instalację centralnego ogrzewania w zakresie:

·         modernizacji źródła ciepła w lokalu mieszkalnym w budynku wielorodzinnym wraz z budową sieci c.o. (maksymalna dotacja wynosi: 3 000 PLN).

3)    Termomodernizację - w kwocie łącznej nie większej niż 10 000 PLN, dla zakresu polegającego na:

·         dociepleniu ścian zewnętrznych,

·         dociepleniu stropodachu/dachu,

·         wymianie okien i drzwi zewnętrznych.

Dotacja do termomodernizacji dotyczy jedynie budynków jednorodzinnych.

Nabór wniosków rozpocznie się od poniedziałku, 4 marca 2019 roku od godziny 9.00 i trwać będzie do dnia 18 marca 2019. Lista rankingowa mieszkańców zakwalifikowanych do projektu będzie sporządzona w oparciu o kolejność składania kompletnych wniosków. Składanie wniosków możliwe będzie poprzez:

1)    Złożenie wniosku poprzez formularz elektroniczny pod adresem: https://bazapgn.pl/wniosek/pszczyna

następnie przekazanie wersji papierowej podpisanego wniosku na wskazany adres pocztą lub złożenie w Punkcie Obsługi Klienta w terminie 7 dni od daty złożenia wersji elektronicznej (w przypadku nadania pocztą liczy się data stempla pocztowego)

2)    Złożenie pisemnego wniosku w Punkcie Obsługi Klienta, który mieści się w Pszczynie przy ul. Kopernika 3 boks nr 13. Po raz pierwszy POK będzie czynny
4 marca 2019 roku w godzinach od 9.00 do 17.00 (ze względu na pierwszy dzień naboru).

Ranking tworzony będzie w oparciu o termin zarejestrowania wniosku w systemie do zgłaszania wniosków. Wnioski składane papierowo i elektronicznie traktowane są równoważnie.

Kompletny wniosek powinien zawierać następujące załączniki:

1)    Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której będzie realizowana inwestycja /aktualny wypis z księgi wieczystej (wydany nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku).

Istnieje możliwość pobrania bezpłatnie elektronicznej wersji księgi wieczystej pod adresem https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do (niezbędne jest wydrukowanie co najmniej działu II, tj. działu określającego własności);

2)    Pisemną zgodę pozostałych współwłaścicieli na wykonanie inwestycji związanej z wymianą systemu ogrzewania lub docieplenia ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych.

Wzór dokumentu można pobrać tutaj.

3)    Dokument potwierdzający oddanie budynku do użytku, a razie jego braku inny dokument, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania lub oświadczenie wnioskodawcy.

Wzór dokumentu można pobrać tutaj.

Nabór wniosków przeprowadzany jest w celu pozyskania środków w ramach pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Umowy z mieszkańcami będą podpisywane po uzyskaniu decyzji. Planowany termin podpisania umów to maj 2019 roku.

W celu ułatwienia kontaktu z mieszkańcem prosimy o podanie we wniosku danych kontaktowych w celu przekazywania informacji oraz pozostałej korespondencji na temat realizacji projektu na wskazane adresy e-mail lub w formie SMS na wskazany numer telefonu.


WNIOSEK...


======================================================

OGŁOSZENIE!

Zarząd Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka

zaprasza wszystkich rolników i właścicieli posesji

na Walne Zgromadzenie Spółki

w dniu 20 lutego 2019r., godz. 18:00 w sali Domu Strażaka.


Program Zebrania:

Przedstawienie spraw związanych z założeniem Spółki.

    - Omówienie głównych problemów melioracyjnych Sołectwa Studzionka.

    - Podjęcie uchwały w sprawie wysokości składek członkowskich.

    - Przedstawienie wyniku inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych, wykonanych w naszym Sołectwie na zlecenie Gminy Pszczyna.

    - Przedstawienie zasad funkcjonowania spółki wodnej w Gminie Pawłowice

    - Wolne głosy i wnioski.

                                                                                    Za Zarząd

                                                                                                                              Ireneusz Gruszka


======================================================

 Szkolenie w sprawie domowego uboju zwierząt.

Śląska Izba Rolnicza, serdecznie zaprasza rolników na szkolenie z zakresu uboju na użytek własny 

cieląt w wieku do szóstego miesiąca życia, świń, owiec i kóz.

Szkolenia odbędą się:

- w dniu 15 lutego 2019 roku o godzinie 15:00 w Sali Gminnego OśrodkaKultury w Suszcu, ul. Ogrodowa 22,


- w dniu 18 lutego 2019 roku o godzinie 15:00 w Osiedlowym Domu Kultury w Pawłowicach, ul. Wojska Polskiego 11.


Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają zaświadczenie, 

wystawione przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, 

potwierdzające posiadane kwalifikacje 

i dającego możliwość wykonywania  uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne.


====================================================

Dotacja na wymianę piecy, okien i docieplanie budynków.

W miniony czwartek został uchwalony regulamin dotacji w programie ograniczania niskiej emisji  Gminy Pszczyna etap II. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Po tym czasie nastąpi wyznaczenie terminu przyjmowania wniosków. Wnioski na liście rezerwowej powinny się automatycznie zakwalifikować do II etapu, jednak należy to sprawdzić.

Termin przyjmowania wniosków zostanie podany na stronie Urzędu Miejskiego Gminy Pszczyna oraz bezzwłocznie na naszych stronach internetowych.

Wątek finansowy regulaminu:

Kwota dotacji wynosi do 60% kosztów zadania, lecz nie więcej niż:

- kocioł opalany paliwem stałym z załadunkiem automatycznym, spełniający wymogi 5 klasy - do 8 400 zł.

- kocioł opalany biomasą spełniający wymogi 5 klasy - do 8 400 zł.

- kocioł gazowy - do 8 400 zł.

- kocioł olejowy - do 8 400 zł.

- docieplenie ścian, stropodachów i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych w budynku jednorodzinnym - do 10 000 zł.

uchwała - regulamin...

===================================================

Harmonogram odbioru odpadów

styczeń - czerwiec 2019r.======================================================================

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina: 

Od 1 grudnia 2018 roku zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych KRUS i wynoszą odpowiednio:

70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, tj. 3206,20 zł.

130% tego wynagrodzenia, tj. 5954,30 zł.


cała informacja pdf...

=======================================================

OBCHODY 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI

oraz

 50-LECIA UFUNDOWANIA POMNIKA WDZIĘCZNOŚCI W STUDZIONCE!

9 listopada 2018 roku o godzinie 13:30, uczciliśmy 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz 50-lecie ufundowania przez mieszkańców Pomnika Wdzięczności.

Uroczystość zaszczycili:

Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol, Starosta Powiatu Pszczyńskiego Paweł Sadza, Radni, Waldemar Lipus i Łukasz Tetla, ks. Proboszcz Janusz Ahnert, Dyrektor Szkoły Podstawowej Urszula Niezgoda, Dyrektor Przedszkola Sylwia Młocek, przedstawicielki Grona Pedagogicznego,Prezesi i Przewodniczące Organizacji Społecznych Studzionki, przedstawiciele mieszkańców, młodzież szkoły i mali przedszkolacy.

Uroczystość, uświetniona została salwą honorową, wykonaną przez Bractwo Kurkowe.

Serdecznie dziękuję wszystkim obecnym za udział w uroczystościach.

Przyjaciołom i kolegom dziękuję za pracę, bo dzięki niej mogliśmy i mieliśmy gdzie zorganizować taką uroczystość.

W złączeniu podniosłe, przejmujące i głęboko patriotyczne przemówienie Starosty Pawła Sadzy.

przemówienie...


http://wiadomosci.pless.pl/55557-zdjecia-uroczystosci-przy-pomniku-wdziecznosci-w-studzionce-studzionka


      ========================================================================

KGW i KR ORGANIZUJĄ TRZY IMPREZY W LISTOPADZIE!

 

Biesiada z Humorem w Studzionce.

Są jeszcze bilety na Biesiadę organizowaną przez KGW i KR w dniu 10 listopada 2018r. o godz. 18:00 na sali Domu Strażaka. Cena biletu to tylko 50 zł. od osoby. W cenie biletu jest wspaniała zabawa i smaczne jedzenie. 

Wyjazd do Zakopanego oraz na Termy do Bukowiny Tatrzańskiej. 

W dniu 17 listopada br. KGW i KR organizują wyjazd na termy i do Zakopanego. Cena 50 zł. od osoby obejmuje przejazd autokarem i wstęp na termy.

Wyjazd na konkurs Ślązak Roku.

KGW i KR organizują wyjazd do Zabrza na Ślązaka Roku w dniu 18 listopada br. o godz. 14:30. Zbiórka obok Domu Strażaka. Cena 50 zł. od osoby obejmuje przejazd autokarem i wstęp.

 

Zapisy prowadzi Halina Miły 

oraz Piotr Mańka / tel. 661 149 767 /

 

 

======================================================

REMONT DW 933:

Pojawiło się ogłoszenie o przetargu na przebudowę DW 933 - termin realizacji - do końca listopada 2020 roku.


 W ostatnich dniach ukazał się przetarg na remont drogi wojewódzkiej DW 933. 

Poniżej dostępne są mapki projektowe z przetargu. 

Zainteresowane osoby proszę o zapoznanie się z nimi i sprawdzenie, 

czy uwzględnione są zjazdy, a zwłaszcza te, w sprawie których, 

spotykaliśmy się na miejscu z Zastępcą Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich.

DW 933 - 11...

DW 933 - 12...- skrzyż. Stawowa

DW 933 - 13...

DW 933 - 14...- skrzyż. Jedności

DW 933 - 15...

DW 933 - 16...

DW 933 - 17...- skrzyż. Miarki

DW 933 - 18...- tartak

DW 933 - 19...


====================================================================================

Wniosek 

na dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

w programie "Czyste Powietrze"

Ze względu na trudności ze znalezieniem wniosku na stronie Funduszu, można go ściągnąć z linku poniżej.

Dostępna jest również instrukcja wypełnienia wniosku.

Po wypełnieniu należy przesłać go przez "Portal Beneficjenta" na stronie Funduszu.., a następnie dostarczyć go w formie papierowej.

Wszystkie informacje na stronie: https://www.wfosigw.katowice.pl/


wniosek...

instrukcja do wniosku...

Wniosek jest spakowany w format zip - należy go rozpakować i wypełnić - format pdf.   

====================================================

Dwóch radnych gminnych i jeden powiatowy ze Studzionki!   


Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach, 

to dzięki wysokiej w Studzionce frekwencji, mamy 3 radnych. 

Dziękuję za oddane na mnie głosy. 

Z pewnością jest to bodziec do dalszej pracy. 

Myślę, że wspólnie możemy wiele zrobić dla mieszkańców i naszej miejscowości. 

Jeszcze raz bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i pozdrawiam.


4 OKRĘG - po zliczeniu głosów w całym okręgu:
2 mandaty PIS; po 1 mandacie: Liga Samorządowa Pierwsza, Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe i Ziemia Pszczyńska

najlepsze wyniki

UZYSKAŁ(A) MANDAT
Piotr Rabaszowski - PIS
798 15.82%

UZYSKAŁ(A) MANDAT
Michał Ziebura - PIS
559 11.08%

UZYSKAŁ(A) MANDAT
Łukasz Tetla - Liga Samorządowa Pierwsza
492 9.76%

UZYSKAŁ(A) MANDAT
Dariusz Skrobol - Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
332 6.58%

UZYSKAŁ(A) MANDAT
Marta Wojciechowska-Smolarz - Ziemia Pszczyńska
332 6.58%

Mandat w miejsce Dariusza Skrobola - Burmistrza
Ireneusz Gruszka - Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
321 6.37%

Stanisław Goraus - Pszczyńskie Porozumienie Samorządowe
295 5.85%

Krystian Czypek - PIS
285 5.65%

Marcin Manowski - PIS
162 3.21%============================================================================================          

"Spółka Wodna Sołectwa Studzionka"


Pierwsze Walne Zebranie Członków naszej, nowoutworzonej Spółki Wodnej planowane jest do połowy grudnia tego roku. 

Zbierzemy deklaracje, które wcześniej będą dołączone do "Zwiastuna" 

oraz podejmiemy decyzję, czy zostaną zmienione władze Spółki, 

które zostały powołane na czas jej utworzenia oraz przeprowadzimy dyskusję 

o najpilniejszych potrzebach robót melioracyjnych na terenie Sołectwa.

W dniu 27 września br. na wniosek Burmistrza Dariusza Skrobola, 

Rada Miejska podjęła uchwałę o zasadach udzielaniu dotacji na zadania realizowane przez Spółki Wodne. 

Dotacja może wynosić do 80% kosztów danego zadania. 

Ponieważ jesteśmy pierwszą Spółką w Gminie, możemy liczyć na stosunkowo wysoką dotację.


STATUT...


Deklaracja...


===================================================================

W zakładce "CIEKAWE PUBLIKACJE"

"Historia parafii wiejskich Archiprezbiteratu Żory na Górnym Śląsku"

autor: Alfons Nowack - Profesor religii w szkole średniej w Żorach - rok 1912.

Dokładnie przedstawione monografie wszystkich ówczesnych parafii dekanatu Żory:

Parafia Boguszowice, Parafia Bzie, Parafia Jankowice Królewskie, Parafia Krzyżowice, Parafia Pawłowice, Parafia Pielgrzymowice, 

Parafia Studzionka, Parafia Szeroka, Parafia Warszowice.

BARDZO CIEKAWA PUBLIKACJA, opisująca miejscowości od ich najstarszych zapisków w dokumentach historycznych.

Ciekawie przedstawiona historia parafii i miejscowości oraz początki ich szkolnictwa.

Kościół Studzieński:


całość publikacji...

================================================================================

Nasz, pszczyński "ein Topf Chef"

W niedzielę 19 sierpnia, na pszczyńskim rynku, już po raz jedenasty odbył się Festiwal Pszczyńskich Maszketów "Chochla 2018".

Podczas Chochli przeprowadzono również konkurs o tytuł pszczyńskiego "ein Topf Chefa".
Tytuł kulinarnej mistrzyni za przygotowanie sałatki lub dania obiadowego na zimno, 

trafił do naszej mieszkanki - Aleksandry Mężyk - BRAWO!!!

Brawo nasze Panie z Koła Gospodyń Wiejskich!


całość...

=========================================================================================


"STUDZIONKA - OD ZASADŹCY DO BURMISTRZA",


To najnowsza publikacja naszego historyka, pana Józefa Wydry. 

Autor przedstawia, na podstawie dokumentów Archiwum Państwowego w Pszczynie, jakie były koleje samorządności w naszej wiosce. Są opisane początki Studzionki od 1303 roku, oraz mieszkańcy, o których wzmianka znalazła się w dawnych dokumentach. Bogata informacja jest o samorządzie wiejskim okresu międzywojennego oraz powojennego. 

Są wspomniani nasi ojcowie, dziadkowie i pradziadkowie, którzy zapisali się w dokumentach, zgromadzonych w archiwach. Publikacja pięknie ozdobiona dołączonymi fotografiami /niektóre wcześniej niepublikowane/.

Kolejna publikacja o naszej miejscowości i naszych przodkach, która powinna wzbogacić nasza domową biblioteczkę.

Cena egzemplarza to tylko 10 zł.

Publikację można nabyć w piekarni Rodziny Tetla oraz przy kościele, po mszach św.

 

=======================================================================

W zakładce "CIEKAWE PUBLIKACJE"

"Podręcznik Powiatu Pszczyńskiego 1933 R."

Wszystko co było ważne i aktualne o Powiecie Pszczyńskim w 1933r. 

Jest krótka informacja o przeszłości Ziemi Pszczyńskiej. 

Są aktualne wtedy, informacje o trzech miastach i wszystkich miejscowościach - można poszukać informacji o swojej miejscowości z tamtych lat.zakładka również tutaj...

========================================================================

Reaktywacja Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka.


Sprawa reaktywacji Spółki Wodnej, została przedstawiona na Zebraniu Kółka Rolniczego, gdzie spotkała się z przychylnością rolników. Temat zostanie szczegółowo omówiony na tegorocznym Zebraniu Wiejskim, spodziewamy się, że władze Gminy ponownie zadeklarują pomoc finansową dla naszej Spółki Wodnej, jak to wstępnie zrobiły rok wcześniej. Nie jesteśmy w stanie, sami sfinansować robót melioracyjnych w naszej miejscowości, a potrzeby są wielkie, dlatego głównym argumentem na reaktywację spółki wodnej jest możliwość pozyskania środków zewnętrznych, które w znacznej mierze zasilą nasze składki. Sprawy organizacyjne i techniczne są prowadzone przez Radę Sołecką oraz Zarząd Kółka Rolniczego. Wstępnie proponowane składki to: 20 zł od posesji/rok oraz 7zł/ha/rok. Ostateczna wysokość zostanie ustalona na pierwszym, Walnym Zgromadzeniu Członków, po załatwieniu wszystkich formalności.

Statut Spółki jest gotowy, a został opracowany w uzgodnieniu ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie, gdyż  Starosta rejestruje spółki wodne na danym terenie. Projekt Statutu dostępny jest na stronie "studzionka.net.pl"

Liczymy, że wszyscy mieszkańcy przystąpią do spółki, ponieważ rowy na terenie Studzionki są w coraz gorszym stanie, a ich właściciele nie mają środków aby je udrażniać. Wszyscy odprowadzamy wody do rowów, nawet jeśli są to rowy przydrożne i tak w końcu, przepływają przez tereny prywatne, a następnie wpadają do Kanaru. Nie tylko rolnicy potrzebują spółki wodnej, potrzebna jest ona dla nas wszystkich, bo jeśli znikną rowy, to wszyscy zostaniemy z tym co odprowadzamy!

Tak wygladają nasze, niektóre rowy i pola, po ulewach i roztopach:

   

     


==============================================================================================

73 rocznica Marszu Śmierci więźniów KL Auschwitz

/Cmentarz parafialny w Studzionce, 19.01.2018r./

 

Marsz ten był największym, jaki miał miejsce na ziemiach polskich. 

Przebiegał na 63-kilometrowej trasie z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego.

17 stycznia 1945 roku w obozie zarządzono ewakuację około 56 000 więźniów.


Jakże na czasie, są słowa Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy, wypowiedziane podczas obchodów

72 rocznicy Marszu Śmierci, na cmentarzu w Studzionce, w 2017 roku:

W przejmującej mowie, przedstawił genezę marszu oraz kierując słowa do naszej młodzieży, jak również do pozostałych, obecnych osób, zaapelował o dołożenie wszelkich starań, aby podobna historia nigdy już się nie powtórzyła. Możemy to osiągnąć tylko poprzez jedność, a nie podziały, które prowadzą do nienawiści, wykluczenia, czy w końcu do konfliktu zbrojnego.

"Róbmy wszystko, by nie było nienawiści i agresji wobec innych, bo każdemu człowiekowi należy się szacunek, bez względu na pochodzenie i religię którą wyznaje".

całość...

============================================================================

W zakładce "CIEKAWE PUBLIKACJE" - /blok: "HISTORIA NASZYCH ZIEM"/

Roczniki Diecezji Śląskiej z roku 1928 i 1938.

Są to spisy księży Diecezji Śląskiej, ze wszystkich jej dekanatów, wraz z ich przełożonymi, aż do samego Papieża Piusa XI

Wymienione są wszystkie parafie oraz  ilość wiernych.

W spisie jest oczywiście Dekanat Pszczyński i Żorski.

Wśród Radców Duchownych, wymieniony jest, ówczesny proboszcz parafii w Studzionce, ks. Franciszek Długosz

zakładka również tutaj...


    ===============================================================

Baru "Źródełko" już nie ma, jest źródełko....

/atrakcja nie tylko dla dzieci/

/wystarczy podejść do studni, a "ożyje"/

      

To samo miejsce - różnica czasu ok. 60 lat.

--------------------------------------------------------------------------------------

  

         


Tryskające źródełko - MP4...

===============================================================================================

"CIEKAWE PUBLIKACJE"

To zakładka, która zawiera dawne publikacje o naszych stronach.

To pigułka wiedzy o historii Ziemi Pszczyńskiej, o miejscowościach znajdujących się na jej terenie

oraz o Pszczynie i Pałacu Książęcym.

Publikacje dawne, stare, niejednokrotnie zapomniane.

 

Polecam:

"Wybrańcy Pszczyńscy 1657 - 1875" - słyszeliśmy o Bramie Wybrańców, ale kim oni byli?

"Bractwo Strzeleckie w Pszczynie 1687 - 1939" - historia Bractwa Strzeleckiego!

 "Wieś Czarków koło Pszczyny - przyczynek do historii uzdrowisk górnośląskich" - Czarków był uzdrowiskiem - niewiarygodne, a jednak...

itp.....


"Brama Wybrańców"

całość....

======================================================================================================

Film z drona:

"Studzionka - lato 2017"

/jakość HD, wielkość 220 MB/

http://studzionka.net.pl/studzionka2017.mp4

Dziękuję Darkowi Strażek za udostępnienie nagrania.===========================================================================

Kształtowanie się nazwy naszej miejscowości 

"STUDZIONKA" 

na przestrzeni wieków.

W bloku "DZIEJE STUDZIONKI" dodałem nową zakładkę "NAZWA - STUDZIONKA"

To udokumentowana ewolucja nazwy naszej miejscowości.

Zakładka...
------------------------------------------------------------------------


"Gruß aus Staude" - pocztówka  - "Pozdrowienia ze Studzionki";


Początek XX w. - kościół katolicki bez wieży którą dobudowano w 1924r., z drewnianym, poziomym płotem, szkoła po prawej stronie za drzewami. Na dole po lewej budynek Fary, po prawej gospoda Jana Orlika - która była przy ul. Powstańców.Pszczyna - rynek na pocztówkach i fotografii  1900 - 2015...