STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl===============================================================

===============================================================

Urząd Miejski prowadzi akcję dofinansowania sterylizacji zwierząt.

 

Dla właścicieli, którzy zamieszkują na terenie Gminy Pszczyna. Wysokość dofinansowania to 100 zł. na jedno zwierzę. Warunkiem dofinansowania zabiegu przez Gminę Pszczyna, jest oznakowanie zwierzęcia mikroczipem i zarejestrowanie w elektronicznym systemie identyfikacji zwierząt. W związku z tym, psy i koty właścicielskie, które do tej pory nie zostały oznakowane mikroczipem, w dniu przeprowadzenia zabiegu sterylizacji lub kastracji będą dodatkowo oznakowane na koszt właściciela, jeśli środki przeznaczone przez gminę na ten cel zostaną w całości wykorzystane we wszystkich przychodniach weterynaryjnych, które realizują gminny program elektronicznego znakowania zwierząt – pytać u weterynarzy.===============================================================

===============================================================

Wypełniając Spis Powszechny można nawet wybrać w punkcie "narodowość" - "inna" - "śląska".

Każdy jak czuje i chce.====================================================================================================================================================================

Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach administracyjnych Sołectwa Studzionka

 

został wyłożony do wglądu.

Wszelkie informacje w tym temacie – Urząd Miejski tel. 32 449 39 28

 lub na stronach:===========================================================================================================

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gminy Pszczyna” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Gmina przystąpiła do sporządzania takiego dokumentu. 
Wszystkie osoby, które chcą złożyć wnioski do planu zagospodarowania Studzionki, proszone są o skierowanie do urzędu wniosków, również te osoby, których wnioski zostały odrzucone w trakcie przygotowywania Planu Zagospodarowywania Studzionki. 
Wnioski można składać do 22 marca 2021r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 449 39 28 oraz na stronie Urzędu Miejskiego:

==========================================================================================================

W Urzędzie Miejskim powstał Referat ds. Jakości Powietrza:

W Referacie można uzyskać informację na temat programów związanych z wymianą piecy, 

termomodernizacją budynków 

oraz na temat programu dofinansowania fotowoltaiki, który ma ruszyć w kwietniu.

Pracownicy pomogą również w wypełnieniu wniosku o dofinansowanie 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Magdalena Polok - kierownik

ul. Dworcowa 30
tel.: 32 449 39 50
===========================================================================================================


Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział terenowy w Częstochowie

Sekcja w Mikołowie


Informuje o o sprzedaży nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, a znajdujących się przy ul. Stenclówka w Studzionce.

wykaz dostępny w pliku poniżej:


Wykaz nieruchomości do sprzedaży...

============================================================================================================

76 rocznica Marszu Śmierci więźniów KL Auschwitz

/Cmentarz parafialny w Studzionce, 2.01.2021r./

 

Marsz ten był największym, jaki miał miejsce na ziemiach polskich. 

Przebiegał na 63-kilometrowej trasie z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego.

17 stycznia 1945 roku w obozie zarządzono ewakuację około 56 000 więźniów.

Ze wzgledu na Covid-19, w uroczystości udział wzięli tylko: 

Wicestarosta Pszczyński Damian Cieszewski oraz Członek Zarządu Powiatu Grzegorz Nogły.


               ===========================================================

STUDZIONKA - NAJPIĘKNIEJSZA WIEŚ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2020

Załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego 2316/174/VI/2020 z dnia 14.10.2020 r.

Lista laureatów konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2020 

W kategorii najpiękniejsza wieś województwa śląskiego przyznano następujące nagrody:             

I miejsce -  Studzionka  gm. Pszczyna pow. pszczyński                 27 000 zł

II miejsce – Kozy gm. Kozy pow. bielski                                        20 000 zł

III miejsce – Bycina gm. Rudziniec pow. gliwicki                            15 000 zł

-------------------------------------------------------------------------------------

To główna nagroda w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Przygotowałem 24 zdjęcia w formacie A4, prezentację multimedialną oraz film, 

by jak najlepiej zaprezentować naszą Studzionkę 

i mamy I miejsce! 

Dlaczego uhonorowano Studzionkę – odpowiedź znajduje się w kryteriach i  przygotowanych materiałach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wyciąg z Regulaminu Konkursu:

III. Kryteria i punktacja w kategorii "najpiękniejsza wieś"

 1.  Estetyka i dbałość o zachowanie krajobrazu kulturowego i przyrodniczego

            - tereny i obiekty publiczne

      - posesje prywatne

2.  Zorganizowanie i zaangażowanie społeczności lokalnej w działania na rzecz wsi    (działające stowarzyszenia, organizacje, plany odnowy wsi itp.).

3.  Zachowanie i rozwój tożsamości wsi (historia, kultura, kształtowanie indywidualnego wizerunku wsi, tradycja i zwyczaje – sprawdzane na podstawie dokumentacji i opisów imprez).

4.  Umiejętność zaprezentowania dorobku wsi w przesłanych materiałach i jakość przedłożonych materiałów.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             

                 

            

         

              

             

        KOMUNIKACJA POWIATOWA przez ul. POWSTAŃCÓW:

Za sprawą przychylności Zarządu Starostwa Powiatowego w Pszczynie, 
kilka kursów linii autobusowej Pszczyna – Pawłowice oraz Pawłowice – Pszczyna będzie realizowanych przez ul. Powstańców już od 1 września.
Pozostałe kursy będą realizowane nadal ul. Wodzisławską.

Powstały nowe przystanki:
„Kościół” - przy kościele katolickim - w stronę Pawłowic
„OSP” - przy Delikatesach - w stronę Pszczyny
„Stawy” - przystanki przy posesjach Państwa Czech i Smołka
„Kapliczka” - przystanki przy posesjach Państwa Pietryja i Szendera.

Dzięki uprzejmości Państwa Świerkot, 
przejście pomiędzy przystankami „Tartak” na ul. Wodzisławskiej i „Stawy” na ul. Powstańców będzie dostępne przez ich posesję.

Ze względu na remont drogi wojewódzkiej DW 933 będą występować opóźnienia lub nawet zmiany w kursowaniu autobusów. Aktualne informacje o rozkładzie jazdy i wszelkich zmianach w kursowaniu autobusów znajdują się na stronie:


oraz w zakładce w zakładce:      "KOMUNIKACJA LOKALNA"


UWAGA:    W papierowej wersji "ZWIASTUNA", w rozkładzie jazdy jest błąd, który Powiat poprawił już po przygotowaniu "Informacji Sołeckich".

                                             Pierwszy kurs linii Pawłowice - Pszczyna rusza z Pawłowic o godz. 6:00 a nie o 6:10, 

dlatego godziny przejazdu przez nasze przystanki są o 10 min. wcześniejsze. Dotyczy to tylko tego kursu.================================================================

Odpust Parafialny - imieniny naszego kościoła

w święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

15 sierpnia 2020r.

 

W pierwszych wiekach ze względu na brak wolności religijnej chrześcijanie nie budowali świątyń, lecz spotykali się w domach.

Od IV w. zaczęły pojawiać się kościoły, często w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich grobami, a więc gdzie istniał kult świętych.

Jeśli to nie było możliwe, troszczono się, by w kościele znajdowały się przynajmniej relikwie. W ten sposób kościoły zyskiwały swoich patronów. Dzień, w którym w liturgii wspominano owego patrona, stawał się świętem kościoła i parafii z nim związanej.

Wraz z rozwojem nauki o odpustach dołączono możliwość ich zyskiwania w dzień święta patronalnego danego kościoła, a sama uroczystość zyskała miano odpustu parafialnego.

 

Współcześnie odpusty to uroczystości specyficzne dla Kościoła katolickiego w Polsce; poza granicami kraju praktycznie niespotykane.  

Obecnie odpusty parafialne kojarzą się z zewnętrzną otoczką,

na którą składają się wydarzenia religijne:

suma odpustowa, strojenie kościoła, procesja,

ale także cała otoczka w postaci festynu, kramów z zabawkami i słodyczami itp.


    

      

   
============================================================================

Otwarte Inhalatorium Solankowe

w Studzionce już działa.

Po przygotowaniu projektu i załatwieniu wszystkich formalności, I etap budowy, firma wykonała w listopadzie 2019 roku.

W 2020 roku, mieszkańcy wykonali drugi etap, 

przekształcając fontannę solankową w Otwarte Inhalatorium Solankowe. 

 

    


całość...

  ===============================================================

Baru "Źródełko" już nie ma, jest źródełko....

/atrakcja nie tylko dla dzieci/

/wystarczy podejść do studni, a "ożyje"/

      

To samo miejsce - różnica czasu ok. 60 lat.
------------------------------------------------------------------------


"Gruß aus Staude" - pocztówka  - "Pozdrowienia ze Studzionki";


Początek XX w. - kościół katolicki bez wieży którą dobudowano w 1924r., z drewnianym, poziomym płotem, szkoła po prawej stronie za drzewami. Na dole po lewej budynek Fary, po prawej gospoda Jana Orlika - która była przy ul. Powstańców.Pszczyna - rynek na pocztówkach i fotografii  1900 - 2015...