STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Kalendarium 

historii Polski

od IX w. do odzyskania niepodległości w 1918 roku


IX–X w.

początki państwa Polan z ośrodkiem w Gnieźnie

II poł. X w.

państwo Wiślan

ok. 960–992

panowanie Mieszka I

966

chrzest Mieszka I 

972

bitwa pod Cedynią 

990

włączenie Śląska i Krakowa do państwa Mieszka I 

992–1025

panowanie Bolesława Chrobrego 

997

męczeńska śmierć św. Wojciecha 

1000

zjazd w Gnieźnie, utworzenie arcybiskupstwa w Gnieźnie i biskupstw w Kołobrzegu, Krakowie i we Wrocławiu

1002–05

wojna polsko-niemiecka zakończona pokojem  w Poznaniu 

1007–1013

wojna polsko-niemiecka zakończona pokojem  w Merseburgu 

1015–18

wojna polsko-niemiecka zakończona pokojem  w Budziszynie, na mocy którego Polska uzyskała Milsko i Łużyce 

1025

koronacja Bolesława Chrobrego 

1025–1034

panowanie Mieszka II Lamberta

1034–1058

panowanie Kazimierza Odnowiciela

1039

najazd Brzetysława czeskiego na Polskę, utrata Śląska

1050

odzyskanie Śląska

1058–1079

panowanie Bolesława Śmiałego

1076

koronacja Bolesława Śmiałego

1079–1102

panowanie Władysława Hermana

1102

podział ziem polskich między ZbigniewaBolesława Krzywoustego

1106–07

walki Bolesława Krzywoustego ze Zbigniewem zakończone wygnaniem Zbigniewa z kraju

1106–1138

panowanie Bolesława Krzywoustego

1138

śmierć Bolesława Krzywoustego i początek rozbicia dzielnicowego Polski

1138–1146

pryncypat Władysława II

1146–1173

pryncypat Bolesława Kędzierzawego

1173–77

rządy Mieszka III Starego w Krakowie

1177–1194

rządy Kazimierza Sprawiedliwego w Krakowie

1194–1202

walka między Leszkiem BiałymMieszkiem Starym  i Władysławem Laskonogim o władzę w Krakowie

1202–1227

rządy Leszka Białego w Krakowie

1227

zamordowanie Leszka Białego podczas zjazdu w Gąsawie

1228–1230

sprowadzenie Krzyżaków na ziemię chełmińską

1231–38

rządy Henryka I Brodatego w Małopolsce

1238–1241

rządy Henryka II Pobożnego

1241

najazd tatarski na Polskę, bitwa pod Legnicą, śmierć Henryka Pobożnego, upadek monarchii Henryków śląskich

1249–1253

utrata ziemi lubuskiej na rzecz Brandenburgii

1259

drugi najazd tatarski na Polskę

1279–1288

rządy Leszka Czarnego w Krakowie

1295

koronacja księcia wielkopolskiego Przemysła II na króla Polski

1296–1300 –

rządy Władysława Łokietka w Wielkopolsce

1300 –

koronacja Wacława II na króla Polski

1305 –

powrót Władysława Łokietka do Polski

pierwsza wzmianka o Studzionce, wówczas STUCZONKA

1306 –

śmierć Wacława II, początek rządów Władysława Łokietka w Małopolsce

1308–09 –

zajęcie przez Krzyżaków Pomorza Gdańskiego

1320 –

koronacja Władysława Łokietka na króla Polski

1327–1332 –

wojna polsko-krzyżacka

1331 –

bitwa pod Płowcami

1333–1370 –

panowanie Kazimierza Wielkiego

1364 –

zjazd monarchów w Krakowie; założenie Akademii Krakowskiej

1370–1382 –

panowanie Ludwika Węgierskiego w Polsce

1385 –

układ polsko-litewski w Krewie

1386–1434 –

panowanie Władysława Jagiełły

1409–1411 –

wielka wojna z Krzyżakami

1410 –

bitwa pod Grunwaldem

1413 –

unia Polski i Litwy w Horodle

1434–1444 –

panowanie Władysława III Warneńczyka

1444 –

śmierć Władysława III pod Warną

1444–47 –

okres bezkrólewia w Polsce

1447–1492 –

panowanie Kazimierza Jagiellończyka

 1492–98

panowanie Jana Olbrachta

 1501–06

panowanie Aleksandra Jagiellończyka w Polsce

1505 –

konstytucja Nihil Novi

 1506–1548 –

panowanie Zygmunta I Starego

1525 –

sekularyzacja Prus Zakonnych, hołd pruski

1530 –

koronacja Zygmunta Augusta

1548–1572 –

panowanie Zygmunta Augusta

1557 –

powstanie floty wojennej w Gdańsku

1562–63 –

przyjęcie uchwały o egzekucji dóbr na sejmie w Piotrkowie

1564 –

przybycie jezuitów do Polski

1569 –

unia lubelska Polski i Litwy

1572 –

śmierć Zygmunta Augusta, ostatniego władcy z dynastii Jagiellonów

1573 –

wybór Henryka Walezego na króla Polski, zasada elekcji viritim, pacta conventa i artykuły henrykowskie

1574 –

ucieczka Henryka Walezego do Francji

1576–1586 –

panowanie Stefana Batorego

1587–1632 –

panowanie Zygmunta III Wazy

1594–96 –

powstanie kozackie pod przywództwem Semena Nalewajki

1596 –

ustanowienie zamku w Warszawie rezydencją królewską

1600 –

wcielenie północnej Estonii do Polski, początek wojny ze Szwecją

 1605

bitwa pod Kircholmem

1611 –

zgoda sejmu na przeniesienie lenna Prus Książęcych na linię elektorską Hohenzollernów


1620 –

bitwa pod Cecorą, śmierć hetmana Stanisława Żółkiewskiego

1621 –

bitwa pod Chocimiem

1626–29 –

wojna polsko-szwedzka

1630 –

powstanie kozackie pod przywództwem Tarasa Fedorowicza

1632–1648 –

wojna z Rosją zakończona pokojem w Polanowie

1648 –

początek powstania na Ukrainie pod przywództwem Bohdana Chmielnickiego

1648–1668 –

panowanie Jana Kazimierza

1649 –

oblężenie Zbaraża, ugoda zborowska z Kozakami

1651 –

bitwa pod Beresteczkiem, ugoda z Kozakami w Białej Cerkwi

1652 –

pierwsze zerwanie sejmu z zastosowaniem liberum veto

1654 –

przyłączenie przez radę kozacką w Perejasławiu Ukrainy do Rosji

1655 –

najazd Szwecji na Polskę – początkiem drugiej wojny północnej

1656 –

śluby lwowskie Jana Kazimierza

1660 –

pokój ze Szwecją w Oliwie

1667 –

rozejm z Rosją w Andruszowie, podział Ukrainy

1668 –

abdykacja Jana Kazimierza

1669–1673 –

panowanie Michała Korybuta Wiśniowieckiego

1672 –

najazd turecki, traktat w Buczaczu; konfederacja gołąbka i szczebrzeszyńska

1673 –

bitwa pod Chocimiem

1674–1696 –

panowanie Jana III Sobieskiego

1676 –

rozejm z Turcją w Żurawnie

1677 –

traktat polsko-szwedzki w Gdańsku

1683 –

przymierze z Habsburgami, odsiecz wiedeńska

1684 –

przystąpienie Polski do Ligi Świętej

1686 –

pokój z Rosją zwany pokojem Grzymułtowskiego

1697–1733 –

panowanie Augusta II Mocnego

1699 –

pokój z Turcją w Karłowicach

1702 –

konfederacja sandomierska; powstanie na Ukrainie

1704 –

konfederacja warszawska i sandomierska; wybór Stanisława Leszczyńskiego na króla Polski

1706 –

traktat w Altranstädt; rezygnacja Augusta II z tronu polskiego

1709 –

powrót Augusta II do Polski

1715–17 –

konfederacja tarnogrodzka

1733 –

wybór Augusta IIIStanisława Leszczyńskiego na króla Polski 

1733–1763 –

panowanie Augusta III

1740 –

założenie Collegium Nobilium w Warszawie

1764–1795 –

panowanie Stanisława Augusta Poniatowskiego

1768 –

zawiązanie konfederacji barskiej

1772 –

pierwszy rozbiór Polski

1773 –

utworzenie Komisji Edukacji Narodowej

1788–1792 –

Sejm Czteroletni, zwany Wielkim

1791 –

Konstytucja 3 maja

1792 –

konfederacja w Targowicy; wojna polsko-rosyjska

1793 –

drugi rozbiór Polski

1794 –

powstanie kościuszkowskie, bitwy pod Racławicami, Szczekocinami, Maciejowicami; uniwersał połaniecki

1795 –

trzeci rozbiór Polski

 1797

utworzenie Legionów Polskich we Włoszech

 1807

traktat w Tylży, utworzenie Księstwa Warszawskiego

1808 –

udział polskich oddziałów w kampanii hiszpańskiej Napoleona

1809 –

bitwa pod Raszynem; powiększenie Księstwa Warszawskiego o część obszaru zaboru austriackiego

1812 –

udział wojska polskiego w wyprawie Napoleona na Rosję

1813 –

bitwa pod Lipskiem

1814–15 –

kongres wiedeński, utworzenie Królestwa Polskiego, ustanowienie Wielkiego Księstwa Poznańskiego i Rzeczpospolitej Krakowskiej

1829 –

koronacja cara Mikołaja I w Warszawie

1830–31 –

powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska

1831 –

bitwa pod Grochowem; Wielka Emigracja po upadku powstania

1846 –

powstanie krakowskie, rabacja galicyjska pod wodzą Jakuba Szeli; likwidacja Rzeczpospolitej Krakowskiej

1848 –

uwłaszczenie chłopów w Galicji; powstanie wielkopolskie

1849 –

wcielenie Wielkiego Księstwa Poznańskiego do Królestwa Pruskiego

1863–64 –

powstanie styczniowe

1864 –

ukaz carski o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie

1894 –

założenie w zaborze pruskim Hakaty, organizacji popierającej germanizację

1914–18 –

I wojna światowa

1914 –

utworzenie Legionów Polskich; powstanie Naczelnego Komitetu Narodowego; powołanie Polskiej Organizacji Wojskowej

1917 –

tzw. kryzys przysięgowy w Legionach Polskich, aresztowanie Józefa Piłsudskiego przez Niemców; utworzenie Komitetu Narodowego Polskiego w Lozannie (potem z siedzibą w Paryżu); Armia Polska we Francji; utworzenie w Warszawie Rady Regencyjnej

1918 –

utworzenie Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie; powołanie Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie; przybycie Józefa Piłsudskiego do Warszawy; przekazanie przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu (11 XI)

ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCI


źródło: strony internetowe