STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Historia Kółka Rolniczego:

 

Według danych monograficznych wsi Studzionka  z 1936 r. i  z 1997 r.- w 1922 roku w Studzionce działało Kółko Rolnicze liczące 70 członków. Tak liczna organizacja nie mogła powstać w ciągu jednego roku. Rolnicy już wcześniej łączyli się w celu udzielania sobie wzajemnie pomocy. Przykładem może tu być „Kasa Stefczyka „ założona 1907 roku. Przyjmując jednak zapis z 1922 r. jako historycznie potwierdzony, Kółko Rolnicze w Studzionce w roku 2012 obchodziło swoje 90 lecie.

Jednym z założycieli i pierwszym prezesem Kółka Rolniczego w Studzionce był Paweł Spyra. Wśród założycieli i pierwszych działaczy z okresu międzywojennego wymienia się również takie nazwiska jak: Waleczek Alojzy, Gąska Józef, Oszek Ludwik, Pieczka Alojzy, Niezgoda Franciszek Przemyk Stefan i Szendera Paweł.

Nikt w Studzionce nie ma wątpliwości, że duży wpływ na założenie a szczególnie na późniejszą działalność Kółka, miał ówczesny proboszcz ks. Franciszek Długosz wielki patriota i doświadczony rolnik. Rozpoczął on pasterska posługę w Studzionce właśnie w 1922 r. po przymusowym opuszczeniu poprzedniej parafii na ziemi opolskiej, gdzie działały już kółka rolnicze. Proboszczowskie gospodarstwo rolne było wzorcem dla okolicznych rolników. Tam rolnicy zapoznawali się z nowymi odmianami roślin uprawnych, efektami stosowania nawozów sztucznych, uczyli się nowych metod uprawy. Ks. proboszcz Franciszek Długosz przez kilka lat od założenia Kółka Rolniczego był członkiem zarządu.

 Wspomniany Paweł Spyra, na krótko przed wybuchem II wojny światowej, pełnił funkcje prezesa Powiatowego Towarzystwa Rolniczego w Pszczynie, będącego odpowiednikiem Powiatowego Związku Kółek Rolniczych.

Organizacja kółkowska w Studzionce należała do zrzeszeń gospodarczych i od dziesiątek lat była przykładem dla rolników z okolicznych miejscowości. W okresie międzywojennym Kółko Rolnicze w Studzionce było inicjatorem i organizatorem kształcenia młodzieży rolniczej. Pod jego patronatem tworzyły się Zespoły Przysposobienia Rolniczego wszystkich stopni. Prowadzono działalność o charakterze samopomocowym.

 Członkowie byli inicjatorami powołania jednej z pierwszych w okolicy Spółki Wodnej, która wykorzystując dotacje państwowe rozpoczęła melioracje gruntów.

Przy Kółku Rolniczym utworzono sekcję Hodowców Koni przekształcona w 1930 r. w Związek Hodowców Koni Półkrwi w którym zrzeszało się 30 hodowców. Należy również wspomnieć o działającej w tym okresie Sekcji Chłodni i Kółku Spółdzielczym Młodzieży.

Już w tym czasie myślano o działalności usługowej sprzętem mechanicznym. Zakupiono w tym celu 2 kosiarki konne „Derling” i młocarnię mechaniczną do młócenia żyta na prosta słomę potrzebna do wyrobu snopków na pokrycia dachowe.

Po II wojnie światowej Kółko Rolnicze w Studzionce przemianowano na Związek Samopomocy Chłopskiej. Działał on jednak bardzo słabo. Swoją obecność zaznaczył dopiero w roku 1956 kiedy jego prezesem był Józef Kasza. W roku 1957 organizacja ta powróciła do swej przedwojennej nazwy i od tego czasu działa jako Kółko Rolnicze. Odbyło się to  na walnym zebraniu na którym wybrano nowe władze. Prezesem Kółka został Edmund Waleczek i piastował tę funkcje nieprzerwanie przez 30 lat.

W tym czasie poszerzono zakres usług mechanizacyjnych. Zakupiono pierwsze w okolicy ciągniki, pierwsze kombajny. Wybudowano warsztaty i garaże, uruchomiono zakład wylęgowy i brojlernię. Nie zaprzestano a wręcz ożywiono działalność kulturalno – oświatową. Systematycznie organizowano szkolenia rolnicze i wycieczki szkoleniowe. Przy Kółku Rolniczym powstaje w 1970 r. Zespół Młodych Rolników. Jego celem było podnoszenie kwalifikacji rolniczych, zdobywanie wiedzy o nowych technologiach produkcji i możliwościach inwestycyjnych w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Wiedzę tą zdobywano na comiesięcznych spotkaniach dyskusyjnych, na które zapraszano przedstawicieli instytucji obsługujących rolnictwo. Korzystano również z możliwości wyjazdów szkoleniowych do innych gospodarstw, nawiązywano kontakty z rolnikami z innych regionów. Efektem tej działalności było powstanie kilkunastu gospodarstw specjalistycznych, wybudowano lub zmodernizowano kilkanaście obiektów inwentarskich, z których 6 nagrodzono Złotą Wiechą. Tworzyły się zespoły wspólnego użytkowania maszyn rolniczych. Zespół Młodych Rolników dwukrotnie był          laureatem współzawodnictwa na szczeblu krajowym.

W roku 1972 Kółko Rolnicze w Studzionce przekazuje swój majątek jako udział do Spółdzielni Kółek Rolniczych    jednak 1995 wycofuje swój udział i samodzielnie administruje swoim majątkiem do dnia dzisiejszego. Przedstawiony dorobek Kółka Rolniczego w Studzionce możliwy był dzięki aktywnej pracy zarządów a przede wszystkim liczebności tej organizacji. Stan członków Kółka na przestrzeni 80 lat wahał się w granicach od 70 do 150 osób.

 Od 1987 r. społeczność rolnicza Studzionki ma swój sztandar, który uczestniczy w uroczystościach kościelnych, państwowych i związkowych. 

 

Prezesi Kółka Rolniczego w okresie powojennym:

 

Waleczek Edmund    1957r. - 1987r.

Łakota Jan                 1987r. - 2010r.

Mańka Piotr               2010r. - nadal

 

                                                                                             opracował:   Józef Wydra