STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Kalendarium Chrześcijaństwa

Od narodzenia Jezusa do czasów obecnych

 

Ok. 1r. p.n.e. – Narodzenie Jezusa w Betlejem.

 

8r. n.e. – W Tarsie przychodzi na świat Saul - Szaweł (Paweł).

 

29r. – Chrzest Jezusa w rzece Jordan przez Jana Chrzciciela.

 

Ok. 33r. – (14 nissan) Śmierć Jezusa.

 

32r. - Ścięcie Jana Chrzciciela na rozkaz Heroda Antypasa syna Heroda Wielkiego za namową jego żony Herodiady.

 

33r. – Piędziesiątnica: zstąpienie Ducha Świętego na zebranych w Wieczerniku apostołów

 

35r. – Nawrócenie Saula z Tarsu (Pawła), na drodze do Damaszku.

 

40r. – Kościół Antiocheński zaczyna odgrywać czołową rolę w głoszeniu Ewangelii, Żydom i Poganom.

 

44r. – Apostoł Jakub ginie, zgładzony przez króla Heroda Agrypę I.

 

47- 49r. – Pierwsza podróż misyjna Apostoła Pawła z Tarsu, razem z Barnabą zostaje wysłany z Antiochii na Cypr i do Azji Mniejszej.

 

50r. – Jerozolimska narada Piotra, Pawła, Jakuba, Barnaby i innych; poruszona zostaje kwestia obrzezania i innych wymagań prawa żydowskiego w odniesieniu do wierzących Pogan - Otwarcie się Chrześcijaństwa na inne narody!

 

51- 53r. – Druga podróż Apostoła Pawła z Sylasem, a później Tymoteuszem; zostają założone zbory w Grecji, w Filippi, Tesalonikach, Berei i Koryncie.

 

53 - 56r. – Trzecia podróż Apostoła Pawła, przez dłuższy czas naucza w Efezie, wraz z Akwilą i Pryscyllą, miasto staje się wiodącym centrum chrześcijańskiego świata.

 

58- 60r. – Obrona Apostoła Pawła przed Feliksem, zarządcą Judei, a później przed jego następcą Festusem i królem Herodem Agryppą II w Cezarei.

 

61- 63r. – Uwięzienie Pawła w Rzymie, areszt domowy pozwala mu na prowadzenie pewnej działalności ewangelicznej.

 

64r. – Oskarżenie chrześcijan w Rzymie, o spowodowanie pożaru miasta, prześladowania Nerona.

 

64-67r.­­-  Męczeńska śmierć św. Piotra i Pawła w Rzymie

 

66r. – Ucieczka chrześcijan z Jeruzalem do Pelli (Macedomia), wkrótce po wybuchu powstania żydowskiego przeciwko Rzymowi.

 

70r. – Zniszczenie Jerozolimy przez Rzymian, świątynia legła w gruzach z wyjątkiem "Ściany Płaczu”, zniesienie kapłaństwa i rozwiązanie Sanhedrynu; rozproszenie Żydów.

 

75r. – Wczesne opisy ewangeliczne i listy Pawła, pojawiają się w obiegu w Syrii, Egipcie i Azji Mniejszej.

 

93r. – Prześladowanie chrześcijan przez cesarza Domicjana.

 

95r. – List Klemensa, rzymskiego prezbitera, do kościoła w Koryncie, prośba o jedność i dyscyplinę.

 

96r. – Powstanie Księgi Objawienia św. Jana.

 

100r. Śmierć św. Jana, ostatniego z dwunastu Apostołów.

 

67- 110r. – Ignacy, biskup Antiochii - powstanie listów wyrażających wczesne przekonania i zasady wiary, podkreśla się rolę biskupów jako okręgowych przywódców Kościoła, godnych szacunku i posłuszeństwa, chrześcijanie giną na arenach w Rzymie pod rządami cesarza Trajana.

 

69- 156r. – Polikarp, biskup Smyrny, uczeń św. Jana, sprzeciwia się działalności, rzymskiego biskupa Anicetusa, który usiłuje zmienić zwyczaj obchodzenia eucharystii. Umiera śmiercią męczeńską w wieku 86 lat.

 

100- 167r. – Justyn Męczennik; błyskotliwy mówca, pisarz i obrońca wczesnego chrześcijaństwa, przed wpływem pogańskich filozofów, podkreśla moralną naukę Jezusa; ginie zabity w Rzymie.

 

130- 200r. – Ireneusz, biskup Lyonu, broni tradycji apostolskiej, broni chrześcijaństwo przed naporem poglądów gnostyckich i filozofii greckiej. Pierwsze usystematyzowanie przekonań chrześcijańskich; powstrzymuje biskupa rzymskiego Wiktora I, przed zmuszaniem chrześcijan z Antiochii do przestrzegania Paschy w terminie Świąt Wielkanocnych, powołując się na wartość starożytnego obyczaju.

 

160- 220r. – Tertulian; nawrócony prawnik staje się nadzwyczajnym teologiem i obrońcą wiary; odrzuca wszystkie filozofie i herezje; oczekuje na rychłe ponowne przyjście Chrystusa; podważa prawo kapłanów do odpuszczania grzechów, a głosi post i modlitwę.

 

185- 254r. – Orygenes; najbardziej wykształcony przedstawiciel wczesnego Kościoła; w swych obszernych pismach cytuje dwie trzecie Nowego Testamentu; broni pacyfizmu; umiera na skutek tortur.

 

250r. – Zakrojone na szeroką skalę prześladowania cesarza Decjusza; próbuje on przywrócić religijne obyczaje starożytnego Rzymu.

 

303- 313r. – Cesarz Dioklecjan doprowadza do intensywnych dziesięcioletnich prześladowań chrześcijan; ostateczne próby ożywienia starej religii i przywrócenia siły Cesarstwa.

 

306-337r. - Cesarz Konstantyn I Wielki pierwszy cesarz, który przeszedł na chrześcijaństwo. Zakończył politykę prześladowań chrześcijan swojego poprzednika Dioklecjana i w 313r. wydał edykt mediolański, proklamując swobodę wyznawania tej religii.

 

325r. – Sobór Nicejski; zwołany przez Konstantyna, aby rozwiązać “kwestię ariańską”; Z punktu widzenia Kościoła sobór był pierwszą od czasów apostolskich i to zakończoną sukcesem, próbą odzyskania i umocnienia jedności poprzez zgromadzenie reprezentujące cały Kościół. Jego głównym osiągnięciem było zdefiniowanie zagadnienia relacji Jezusa do Boga Ojca, ogłoszenie symbolu wiary; ustalenie sposobu obliczania daty Wielkanocy i wydanie pierwszych kanonów.


264- 340r. – Euzebiusz, biskup Cezarei, ojciec Kościoła; płodny pisarz; przyczynia się do ustalenia kanonu ksiąg Nowego Testamentu; doprowadza do umiarkowanego stanowiska soboru w Nicei.

 

334r.  – Przeniesienie Stolicy Cesarstwa z Rzymu do Konstantynopola; zwiększenie prestiżu rzymskiego biskupa, który staje się obrońcą ludu w miejsce cesarza.

 

326-335 - Konstantyn wraz ze swą matką Heleną rozpoczyna budowę wielu kościołów w Palestynie, by oznaczyć miejsca święte dla chrześcijaństwa. W tamtym okresie powstaje kościół Świętego Grobu, a także kościół Narodzenia w Betlejem.

 

375r. – Wprowadzenie kultu aniołów i zmarłych świętych.

 

380r. – Teodozjusz wprowadza przymus chrześcijaństwa i burzy pogańskie świątynie; budowa kościołów.

 

340- 420r. Św. Hieronim; wykształcony naukowiec katolicki; autor Wulgaty, łacińskiego tłumaczenia Biblii z języków oryginalnych; pomija księgi apokryficzne.

 

354- 430r. Św. Augustyn; wybitny biskup z Północnej Afryki; najbardziej wpływowy z teologów, który w największym stopniu przyczynił się do ukształtowania doktryny Kościoła; jego rozprawa “Państwo Boże”, przyczynia się do powstania hierarchii pod kontrolą papieską.

 

431r. – Sobór w Efezie; nazywa Marię “Matką Bożą”; usuwa Nestoriusza, biskupa Konstantynopola.

 

440- 461r. – Panowanie papieża Leona (Wielkiego), założyciela średniowiecznego papiestwa, który wynosi je do znaczącej pozycji; uważa herezję za “zbrodnię przeciwko społeczności”, godną śmierci.

 

445r. – Cesarz Walentynian III uznaje rzymskiego biskupa za głowę Kościoła Zachodniego.

 

476r. – Upadek Rzymu; koniec istnienia Zachodniego Cesarstwa.

 

500r. – Księża katoliccy zaczynają przywdziewać wyróżniające ich szaty.

 

533r. – Cesarz Justynian uznaje biskupa rzymskiego za głowę wszystkich kościołów.

 

554r. – Potwierdzenie prawa do doczesnej władzy papieża przez  Cesarza Justyniana.

 

590- 604r. – Pontyfikat Grzegorza I (Wielkiego); uważany za pierwszego rzeczywistego papieża sprawuje kontrolę nad wszystkimi zachodnimi kościołami i doprowadza do skonsolidowania władzy papieskiej w Europie; usystematyzowanie teologii i udoskonalenie liturgii; wprowadzenie doktryny o czyśćcu.

 

593r. - Doktryna czyśćca wprowadzona przez Grzegorza I.

 

600r. - Wprowadzenie języka łacińskiego w modlitwie i obrzędach.

 

732r. – Bitwa pod Tours we Francji; ostateczne pokonanie Muzułmanów; uchronienie Europy przed islamizacją.

 

754r. – Pepin, król Franków, pokonuje Longobardów; poprzez nadanie ich ziem (większości terenów Italii) papieżowi wywyższa go do rangi króla doczesnego “Państwa Kościelnego”, które przetrwa aż do 1870r.

 

786r. – Wprowadzenie kultu obrazów i krzyży.

 

800r. – Papież Leon III koronuje Karola Wielkiego na “Cesarza Rzymu”; jego panowanie nad Rzymianami i Frankami zostało pobłogosławione w zamian za uznanie “Państwa Kościelnego”; silne rządy cesarza i obustronne związki wynoszą papiestwo do rangi mocarstwa; początek “papieskiego millenium”.

 

870- 1050r. – Głęboki kryzys duchowieństwa z powodu jego feudalizacji, symonii i nepotyzmu oraz słabego wykształcenia i braku dyscypliny.

 

IX w. - Cyryl i Metody prowadzą misje chrystianizacyjne na ziemiach słowiańskich

 

966r. - Chrzest Polski

 

1000r. – Millenium od przypuszczalnej daty narodzenia Chrystusa; w krajach chrześcijańskich wzrasta strach, przed sądem ostatecznym i końcem świata.

 

1054r. – Podział chrześcijaństwa na Wschód i Zachód na tle przywództwa w Kościele; patriarcha Konstantynopola odrzuca roszczenia papieża Rzymu.

 

1073r. – Pontyfikat papieża Grzegorza VII (Hildebranda); papieża uznaje się za absolutnego suwerena świata i zwierzchnika wszystkich klas; próba reformy kleru,

szczególnie w zakresie niemoralności i symonii (nabywania urzędów za pieniądze); wprowadzenie celibatu kapłaństwa.

 

XI-XIII w. - Wyprawy krzyżowe – łączna nazwa wszystkich krucjat prowadzonych od XI do XIII wieku w celu odbicia, a następnie obrony miejsc związanych z religią chrześcijańską w Palestynie.

 

1095-1096 - Pierwsza krucjata wyrusza w kierunku Ziemi Świętej. Rycerze po drodze pustoszą ośrodki innowierców  w północnej Francji i nad Renem.


1099 - Krzyżowcy oblegają i zdobywają Jerozolimę, zabici zostają wszyscy jej mieszkańcy.


1147-1149 - Druga Krucjata, wyprawa zakończyła się porażką zachodnio -europejskiego rycerstwa. Wśród muzułmanów upadł mit o "niepokonanych chrześcijanach".

1187-1192 - Jerozolima zostaje zdobyta przez muzułmanów pod wodzą Saladyna. Muzułmanie i Żydzi  ponownie zasiedlają miasto.


1189–1192 - Trzecia Krucjata. Była to próba odzyskania Ziemi Świętej z rąk sułtana Saladyna, której podjęło się rycerstwo europejskie dowodzone przez cesarza Fryderyka I Barbarossę, króla francuskiego Filipa II Augusta i króla angielskiego Ryszarda Lwie Serce. 2 września 1192 roku Ryszard i Saladyn zawarli rozejm. Chrześcijanie odzyskali pas wybrzeża od Tyru do Jaffy. Jerozolima pozostała w rękach muzułmanów, ale mieli oni zagwarantować pielgrzymom dostęp do miejsc świętych. 9 października 1192 roku król Ryszard opuścił Ziemię Świętą.


1198- 1216r. – Pontyfikat Innocentego III, najpotężniejszego z papieży; rości sobie prawa do tytułu “Namiestnika Chrystusa” i do detronizacji królów; podporządkowuje sobie wszelkie władze cywilne tamtego czasu; obrona dogmatów Kościoła i zakaz czytania Biblii w językach narodowych; Innocentego uznaje się za ojca Inkwizycji – kościelnego sądu do wykrywania i karania herezji; nakaz masowej eksterminacji Albigensów.

 

1229r. – Sobór w Tuluzie; uprawomocnienie papieskiej Inkwizycji; usankcjonowanie prześladowań protestantów; katolików zobowiązuje się do energicznych prześladowań herezji; prawo umożliwia, niszczenie miejsc spotkań, uznawanie anonimowych oskarżeń, używanie tortur w celu wydobycia zeznań, konfiskatę dóbr oraz uśmiercanie mieczem lub ogniem; ludziom świeckim zabrania się posiadania Biblii.

 

1305r. – Papież Klemens V nadaje władzę inkwizytorską królowi francuskiemu Filipowi IV, który wykorzystuje ją do prześladowań i ostatecznego zniszczenia zakonu Templariuszy.

 

1378r. – Początek “Wielkiej Schizmy”, która na 39 lat podzieliła Kościół Katolicki; powołano dwóch rywalizujących papieży: Urbana VI i Klemensa VII; każdy z nich rościł sobie prawo do zwierzchniej roli.

 

1408r. – Jan Hus (Czechy) otwarcie występuje przeciwko odpustom i nadużyciom hierarchii kościelnej; Kościół pozbawia go prawa do nauczania, jednak broni go lud.

 

1415r. – Sobór w Konstancji; Jan Hus skazany na śmierć przez spalenie na stosie.

 

1453r. – Zdobycie Konstantynopola przez Turków; upadek Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego.

 

1456r. – opublikowanie Biblii przez Jana Gutenberga w Mainz; była to w Europie jedna z najwcześniejszych pozycji wydanych drukiem.

 

1476r. – Papież Sykstus IV przyznaje władzę inkwizytorską Ferdynandowi i Izabelli z Hiszpanii; dominikanin Tomasz de Torquemada podejmuje to dzieło z gorliwością i wyróżnia się okrucieństwem; papież Innocenty VIII w 1487r. nazywa go Wielkim Inkwizytorem.

 

1491r. – Savonarola, mnich i polityk florencki, krytykuje korupcję kleru; w 1497 atakuje zbrodnie papieża Aleksandra VI (Borgii) i odrzuca ofertę kardynalskiego kapelusza; w 1498r. zostaje spalony na stosie.

 

1514r. – Sobór Laterański rozpoczyna dzieło naprawy nadużyć kościelnych; obwieszcza zwycięstwo nad wszystkimi herezjami.

 

1517r. – Luter ogłasza w Wittenberdze 95 tez – późniejsze kazania i publikacje dobitnie potępiają papiestwo i doprowadzają do powstania i szerokiego rozpowszechnienia ruchu protestanckiego.

 

1521r. – Sejm w Wormancji potępia Lutra jako heretyka.

 

1534r. – Król Henryk VIII oddziela się od Kościoła Rzymskiego na skutek odmowy unieważnienia jego pierwszego małżeństwa.

 

1545- 1563r. – Sobór Trydencki rozpoczyna reformę Kościoła pod wodzą Jezuitów; przyjmuje poprawione credo i powołuje katolicką “komisję reformacyjną”; stawia tradycję ojców Kościoła na równi z Biblią i oficjalnie dodaje do kanonu księgi

apokryficzne.

 

1555r. – Pokój augsburski; ugoda pozwalająca książętom decydować o wyznaniu panujących na ich terytorium. "Czyja władza tego religia".

 

1572r. – Francuscy katolicy dokonują masakry 70 tys. Hugenotów w Paryżu, w dzień św. Bartłomieja (23 sierpnia); papież Grzegorz XIII celebruje na tę okazję mszę dziękczynną, ogłasza jubileusz i upamiętnia to wydarzenie nowym medalem i malowidłem w pobliżu kaplicy sykstyńskiej.

 

1598r. – Edykt Nantejski, po czterdziestu latach nieustannych prześladowań, gwarantuje Hugenotom francuskim swobodę przekonań (edykt został wydany w 1685r., skłaniając 500 tys. Hugenotów do ucieczki, do krajów protestanckich).

 

1648r. – Pokój Westfalski kończy wojnę trzydziestoletnią i ustanawia granicę pomiędzy państwami protestanckimi i katolickimi.

 

1683r. - Bitwa pod Wiedniem. Wojska krajów europejskich pod wodza Jana III Sobieskiego pokonują Turków, broniąc Europę przed zalewem Islamu.

 

1789- 1799r. – Rewolucja Francuska; otwarcie ery zagrożenia dla religii, a szczególnie dla pozycji papiestwa; Napoleon Bonaparte upokarza papieża Piusa VI, doprowadzając do jego śmierci we francuskim więzieniu w 1799r.; jest to moment przełomowy, który oznacza drugie poważne cofnięcie papiestwa.

 

1806r. – Napoleon ogłasza koniec “Świętego Cesarstwa Rzymskiego”, które istniało od 800r. n.e.

 

1854r. – Ogłoszenie przez papieża Piusa IX dogmatu o niepokalanym poczęciu Marii Panny.

 

1870r. – Król Włoch Victor Emanuel pozbawia papiestwo wszelkich pozostałości doczesnej władzy w Rzymie i “Państwie Papieskim.

 

1870r. – Sobór Watykański I ogłasza dogmat o nieomylności papieża w zakresie wiary i moralności.

 

1914r. – Wybuch I Wojny Światowej; pogrzebanie nadziei na zbudowanie współczesnego społeczeństwa bez wojen; obalenie rządzących domów w Europie.

 

1929r. – Traktat Laterański; Włochy uznają międzynarodową suwerenność Stolicy Apostolskiej, z papieżem jako doczesnym władcą Państwa Watykańskiego (44 hektary powierzchni); papiestwu wynagrodzono wcześniejszą utratę “Państwa Kościelnego”; doprowadziło to do ustanowienia stosunków dyplomatycznych pomiędzy Watykanem a wszystkimi ważniejszymi rządami.

 

1929- 1930r. – Papież Pius XI zawiera 18 konkordatów z władzami krajów europejskich, aby zapewnić duchową zwierzchność rzymskiego Kościoła nad katolikami w krajach ich zamieszkania. Ustanawia Święto Chrystusa Króla.

 

1939r. – Wybuch II Wojny Światowej, która doprowadza do globalnych zniszczeń i powoduje załamanie moralne społeczeństw na skutek osłabienia wpływów religii.

 

1948r. – Powołanie Światowej Rady Kościołów (Amsterdam); kolejne konferencje odbyły się w: Evanston (1954), New Delhi (1961), Uppsala (1968), Nairobi (1975) i Vancouver (1983); społeczność ponad 250 kościołów protestanckich, anglikańskich i grekokatolickich z 90 krajów organizuje dyskusje na temat palących problemów współczesnego chrześcijaństwa; nadaje to ogromny impet ruchowi ekumenicznemu.

 

Połowa XX w. – Papiestwo osiąga prestiż światowy porównywalny ze średniowiecznym, poprzez rozwój więzów dyplomatycznych, publikacją przyciągających powszechną uwagę encyklik oraz działalnością w środkach masowego przekazu.

 

1950r. - Wprowadzenie doktryny Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, przez papieża Piusa XXII

 

1962- 1965r. – Drugi Sobór Watykański (Rzym); barwne, szeroko rozreklamowane zgromadzenie biskupów katolickich z całego świata, zainicjowane przez papieża Jana XXIII; modernizuje zarząd Kościoła, praktyki i liturgie; zmienia swój poprzedni negatywny stosunek do ekumenizmu i kładzie podwaliny pod dialog z ugrupowaniami protestanckimi, zwanymi teraz “odłączonymi braćmi”. Zmiany w liturgii : odwrócenie kapłana twarzą do ludu, Komunia św. przyjmowana w postawie stojącej i na rękę...

Polscy biskupi na Soborze wystosowali Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich. Autorem i inicjatorem listu był arcybiskup wrocławski Bolesław Kominek.

 

1963r. – Papież Jan XXIII ogłasza encyklikę “Pacem in terra”, która przez przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ została określona jako “światło przewodnie w świecie usilnie poszukującym zgody i zrozumienia”.

 

1965r. – Entuzjastyczne przyjęcie papieża Pawła VI na forum ONZ w Nowym Jorku; jego apel: “Nigdy więcej wojny, precz z wojną!” ugruntował obraz papieża jako głównego wyraziciela stanowiska chrześcijaństwa wobec spraw międzynarodowych.

 

1978r. - Wybór kardynała Korola Wojtyły na papieża Jana Pawła II - pierwszego w historii papieża z europy wschodniej.

 

1979r. – Papież Jan Paweł II rozpoczyna serię światowych pielgrzymek dobrej woli, które czynią go najczęściej podróżującym papieżem w historii; w Istambule (dawniej Konstantynopol) w Turcji proponuje on Dimitriosowi I, patriarsze panującemu nad 150 mln chrześcijan wschodnio - ortodoksyjnych, ponowne zjednoczenie wschodniego i zachodniego chrześcijaństwa; jest to próba zakończenia najstarszej chrześcijańskiej schizmy (od 1054r.).

 

13 maja 1981r. Zamach na papieża Jana Pawła II.


1982r. – Doktrynalne propozycje Światowej Rady Kościołów; kompromis w sprawie chrztu, eucharystii i ślubów, stanowi ukoronowanie wieloletnich wysiłków w celu zharmonizowania nie dających się pogodzić poglądów; w razie jego przyjęcia, byłoby to największe osiągnięcie w sprawie jedności od czasów przed reformacyjnych. Historyczna podróż papieża Jana Pawła II do Anglii; proponuje on ponowne zjednoczenie Kościoła Anglikańskiego (65 mln) z Rzymskokatolickim (764 mln) pod przywództwem papieża; kościoły te rozdzieliły się w 1534r.

 

2 kwietnia 2005r. - Jan Paweł II umiera.

 

19 kwietnia 2005r. - Wybór Józefa Ratzingera na papieża Benedykta XVI

 

2013r. - Rezygnacja Benedykta XVI ze stanowiska Papieża, to trzecia w historii papiestwa, rezygnacja.

 

2013r. - Wybór papieża Franciszka, pierwszego w historii papieża z Ameryki Południowej - prymasa Argentyny Jorge Mario Bergoglio.

 

 

źródło: strony internetowe