STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Kalendarium 

historii najnowszej

do chwili śmierci papieża Jana Pawła II


1919 

Rosja: utworzenie w Moskwie Kominternu (III)

1919 

Francja: utworzenie Ligi Narodów na konferencji pokojowej w Paryżu (IV)

1919 

Francja: podpisanie traktatu wersalskiego między państwami sprzymierzonymi i Niemcami (V)

1919 

Niemcy: proklamacja Republiki Weimarskiej (VII) 

1922 –

Włochy: podpisanie w Rapallo traktatu między Niemcami i Rosją Radziecką (IV); marsz faszystów na Rzym, Mussolini premierem (X)

1923 –

Niemcy: początek okupacji Zagłębia Ruhry przez wojska francuskie i belgijskie (I) 

1925 –

Szwajcaria: konferencja w Locarno, potwierdzenie niemieckich granic na zachodzie, pozostawienie sprawy wschodnich granic Niemiec jako otwartej (X)

1929 –

Niemcy: wycofanie wojsk alianckich z Nadrenii

 1929 –

Ameryka: krach na giełdzie w Nowym Jorku ("czarny piątek" – 25 X), początek wielkiego kryzysu światowego

1931 –

Chiny: japońska inwazja na Mandżurię (IX)

1933 –

Niemcy: mianowanie Hitlera kanclerzem Rzeszy (I); utworzenie pierwszego obozu koncentracyjnego w Dachau (III); wystąpienie Niemiec z Ligi Narodów (X)

1933 –

Azja: wystąpienie Japonii z Ligi Narodów (III)

1935 –

Afryka: najazd Włoch na Etiopię (V)

1936 –

Niemcy: wkroczenie wojsk niemieckich do zdemilitaryzowanej Nadrenii (III)

1936 –

Hiszpania: pucz wojskowy gen. Franco, początek wojny domowej (VII)

1937 –

Azja: wybuch wojny japońsko-chińskiej (VII)

1938 –

Austria: Anschluss – wcielenie Austrii do Niemiec (III)

1938 –

Niemcy: zawarcie układu monachijskiego, jako wynik ustępstw Francji i Wielkiej Brytanii wobec Niemiec (polityka appeasementu) (IX); "kryształowa noc" – pogrom Żydów w Rzeszy (XI)

1939 –

Czechosłowacja: wkroczenie wojsk niemieckich do Czech, utworzenie Protektoratu Czech i Moraw oraz zależnej od Niemiec Republiki Słowackiej (III)

1939 –

Litwa: aneksja Kłajpedy przez Niemców (III)

1939 –

Hiszpania: zakończenie wojny domowej, zwycięstwo gen. Franco (IV)

 1939 –

Włochy: pakt stalowy – układ sojuszniczy Włoch i Niemiec (V)

1939 –

Moskwa: zawarcie paktu Ribbentrop-Mołotow, sojusz ZSRR i Niemiec w sprawie podziału wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej (23 VIII)

1939 –

Europa Środkowa: najazd Niemiec na Polskę, początek II wojny światowej (1 IX)

1939 –

Finlandia: wybuch radziecko-fińskiej wojny zimowej (XI)

1940 –

Europa Zachodnia: zajęcie przez Niemcy Danii, Norwegii, Holandii, Belgii i północnej Francji (IV-V)

1940 –

Wielka Brytania: bitwa o Anglię (VIII-X)

1940 –

Państwa bałtyckie: aneksja Litwy, Łotwy i Estonii przez ZSRR (VIII)

1940 –

Azja: wkroczenie Japończyków do Indochin (X)

1941 –

Bałkany: zajęcie Jugosławii i Grecji przez wojska niemieckie (IV); inwazja niemiecka na Kretę (V)

1941 –

Europa Wschodnia: napaść niemiecka na ZSRR (VI)

1941 –

Hawaje: atak japoński na bazę floty amerykańskiej w Pearl Harbor, wypowiedzenie wojny Japonii przez USA i Wielką Brytanię (XII)

1942 –

Daleki Wschód: zajęcie przez Japonię Filipin, Borneo, Singapuru, Jawy i Birmy (I–V); bitwa floty amerykańskiej i japońskiej o Midway, powstrzymanie japońskiej ofensywy na Pacyfiku (VI)

1942 –

ZSRR: początek bitwy o Stalingrad (VII)

1942 –

Afryka Północna: ofensywa brytyjska pod El-Alamein, zmuszenie wojsk niemieckich do odwrotu (X–XI)

1942 –

Francja: wkroczenie wojsk niemieckich do nieokupowanej części Francji (Vichy) (XI)

1942 –

Afryka Północna: lądowanie wojsk brytyjskich i amerykańskich w Maroku i Algierii (XI)

1943 –

ZSRR: klęska niemiecka pod Stalingradem (I)

1943 –

Daleki Wschód: ofensywa aliantów na Pacyfiku

1943 –

ZSRR: największa pancerna bitwa II wojny światowej pod Kurskiem, zakończona zwycięstwem Armii Czerwonej, przejście armii radzieckiej do ofensywy (VII)

1943 –

Włochy: lądowanie wojsk brytyjskich i amerykańskich na Sycylii (VII), kapitulacja Włoch (IX)

1943 –

Iran: konferencja teherańska (XI/XII)

1944 –

Francja: lądowanie wojsk sprzymierzonych w Normandii (VI), utworzenie frontu zachodniego

1944 –

Europa Środkowa: osiągnięcie przez Armię Czerwoną linii Wisły (VII)

1944 –

Prusy Wschodnie: nieudany zamach na Hitlera (VII)

1944 –

Bałkany: zajęcie Rumunii przez armię radziecką (VIII)

1944 –

Europa Zachodnia: wyzwolenie przez aliantów Paryża, Brukseli i Lyonu (VIII–IX)

1944 –

Bałkany: wkroczenie armii radzieckiej do Bułgarii i Jugosławii (IX)

1944 –

Europa Zachodnia: kontrofensywa niemiecka w Ardenach (XII)

1945 –

ZSRR: konferencja jałtańska (4 – 11 II)

1945 –

Węgry: kapitulacja Węgier po wkroczeniu Armii Czerwonej (II)

1945 –

Afryka: utworzenie w Kairze Ligi Arabskiej (III)

1945 –

front zachodni: sforsowanie Renu przez aliantów zachodnich (III)

1945 –

Europa Środkowa: zajęcie Austrii i Czechosłowacji przez armię radziecką (IV–V)

1945 –

Niemcy: kapitulacja Berlina po zdobyciu miasta przez wojska radzieckie (2 V)

1945 –

Francja/Niemcy: podpisanie bezwarunkowej całkowitej kapitulacji armii niemieckiej (7 – 9 V)

1945 –

USA: utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) na konferencji w San Francisco (VI)

1945 –

Japonia: zrzucenie bomb atomowych na Hirosimę i Nagasaki (VIII), bezwarunkowa kapitulacja Japonii (IX)

1946 –

Niemcy: zakończenie procesu zbrodniarzy wojennych w Norymberdze (IX/X)

1947 –

USA: doktryna Trumana, początek polityki containmentu, czyli powstrzymywania radzieckich dążeń ekspansjonistycznych i szerzenia komunizmu (III); przedstawienie planu Marshalla, czyli programu pomocy w odbudowie gospodarki w Europie (VI)

1947 –

Azja: uznanie przez Wielką Brytanię niepodległości Indii, podział na dwa państwa: hinduistyczne Indie i muzułmański Pakistan (VIII)

1948 –

Palestyna: proklamacja powstania państwa żydowskiego – Izraela (V)

1948 –

Niemcy: początek radzieckiej blokady Berlina Zachodniego (VI)

1949 –

ZSRR: utworzenie w Moskwie Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) (I)

1949 –

USA: podpisanie w Waszyngtonie Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) (IV)

1949 –

Francja: utworzenie Rady Europy (V)

1949 –

Niemcy: powstanie Republiki Federalnej Niemiec (V)

1949 –

Azja: proklamacja przez Mao-Zedonga Chińskiej Republiki Ludowej (X)

1949 –

Wschodnie Niemcy: powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD) (X)

1950 –

Azja: początek wojny koreańskiej trwającej do 1953 r. (VI)

1951 –

Francja: podpisanie układu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (IV)

1953 –

Azja: koniec panowania francuskiego w Indochinach (V)

1953 –

NRD: masowe strajki i demonstracje robotnicze, stłumione przez wojska radzieckie (V)

1955 –

Niemcy Zachodnie: przystąpienie RFN do NATO (V)

1955 –

Europa Środkowa/Europa Wschodnia: podpisanie Układu Warszawskiego, czyli sojuszu wojskowego podporządkowującego armie państw członkowskich dowództwu radzieckiemu (V)

1956 –

ZSRR: XX Zjazd KPZR, potępienie polityki stalinowskiej (II)

1956 –

Egipt: początek kryzysu sueskiego (VII)

1956 –

Węgry: krwawe stłumienie powstania węgierskiego przez armię radziecką (X)

1957 –

Włochy: podpisanie w Rzymie traktatu o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG) i traktatu EURATOM (X/XI)

1958

Francja: ukonstytuowanie się w Strasburgu Parlamentu Europejskiego (III)

1959

Kuba: obalenie dyktatury Batisty, przejęcie władzy przez Fidela Castro (I)

1959

Tybet: krwawe stłumienie powstania przez okupujących kraj Chińczyków (III)

1960

Afryka: uzyskanie niepodległości przez szereg państw afrykańskich

1961

Niemcy Wschodnie: budowa muru berlińskiego (VIII)

1962

Afryka: uzyskanie niepodległości przez Algierię (III), koniec panowania francuskiego w Afryce Północnej

1962

Watykan: otwarcie II Soboru Watykańskiego trwającego do XII 1965 r. (X)

1962

USA/Kuba: kryzys kubański, świat na krawędzi wojny atomowej (X)

1963

USA/ZSRR/Wielka Brytania: podpisanie przez USA, ZSRR i Wielką Brytanię układu o zakazie prób z bronią atomową (VIII)

1964

Azja: włączenie się Stanów Zjednoczonych do wojny w Wietnamie (VIII)

1966

Azja: początek rewolucji kulturalnej w Chinach (V)

1966

Francja: wystąpienie Francji z organizacji wojskowej NATO (VII)

1967

Bliski Wschód: wojna sześciodniowa, zaanektowanie przez Izrael wschodniej Jerozolimy, Strefy Gazy i Wzgórz Golan (VI)

1968

RFN: krwawe starcia lewicowych studentów z policją (IV)

1968

Francja: niepokoje społeczne, strajki i demonstracje, działalność grup lewicowych i anarchistycznych (V)

1968

Czechosłowacja: interwencja wojsk Układu Warszawskiego, zakończenie "praskiej wiosny" (VIII)

1969

Azja: radziecko-chińskie starcie zbrojne nad Ussuri (VI)

1970

ZSRR: podpisanie układu między RFN i ZSRR, początek zachodnioniemieckiego porozumienia ze Wschodem (VIII)

1971

Azja: wojna indyjsko-pakistańska (III)

1972 –

ZSRR: podpisanie układu SALT 1 o ograniczeniu zbrojeń strategicznych (III)

1973 –

Europa Zachodnia: poszerzenie EWG o Danię, Irlandię i Wielką Brytanię (I)

1973 –

Paryż: konferencja pokojowa w sprawie Wietnamu, wycofanie wojsk USA z Wietnamu (I)

1973 –

Bliski Wschód: wojna Jom Kippur (X)

1973 –

Azja: embargo państw arabskich na dostawę ropy naftowej, początek światowego kryzysu paliwowego (X)

1974 –

USA: afera Watergate, rezygnacja prezydenta Nixona z urzędu (VIII)

1975 –

Azja: zakończenie wojny w Wietnamie (IV)

1975 –

Finlandia: podpisanie aktu końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (KBWE) (VIII)

1978 –

Rzym: wybór arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły na papieża, przybranie imienia Jan Paweł II (16 X)

1979 –

Iran: wyjazd z kraju szachinszacha Rezy Pahlawi, powrót z wygnania ajatollaha Chomeiniego, utworzenie Republiki Islamskiej (I–III)

1979 –

Austria: podpisanie układu SALT II (VI)

1979 –

USA: podpisanie w Camp David egipsko-izraelskiego układu pokojowego (IX)

1979 –

Azja: inwazja wojsk radzieckich na Afganistan (XII)

1980 –

1980  - 

EWG: przystąpienie Grecji do Wspólnoty Europejskiej (I)

POWSTANIE NSZZ SOLIDARNOŚĆ - 10 listopada rejestracja przez sąd w Warszawie

1981 –

USA: zaprzysiężenie Ronalda Reagana na prezydenta (I), początek twardej polityki wobec ZSRR

1981 –

Rzym: zamach na papieża Jana Pawła II (13 V)

1982 –

Falklandy (Malwiny): argentyńsko-brytyjska wojna o Wyspy Falklandzkie (IV–VI)

1985 –

ZSRR: wybór Michaiła Gorbaczowa na sekretarza generalnego KPZR (III)

1985 –

Szwajcaria: szczyt Gorbaczow-Reagan w Genewie (XI)

1986 –

Europa Zachodnia: przystąpienie Hiszpanii i Portugalii do EWG (I)

1986 –

ZSRR: katastrofa reaktora jądrowego w Czarnobylu (IV)

1987 –

USA: szczyt amerykańsko-radziecki w Waszyngtonie, układ o likwidacji rakiet średniego zasięgu (XII)

1989 –

Europa Środkowa/Europa Wschodnia: początek upadku rządów komunistycznych

1989 –

Litwa: proklamacja niezależności Litwy, początek rozpadu Związku Radzieckiego (III)

1989 –

Chiny: masakra na Placu Niebiańskiego Spokoju, koniec "pekińskiej wiosny" (VI)

1990 –

Bliski Wschód: najazd Iraku na Kuwejt (VIII)

1990 –

Niemcy: zjednoczenie Niemiec (X)

1991 –

Bliski Wschód: wojna w Zatoce Perskiej (I)

1991 –

Moskwa: rozwiązanie Układu Warszawskiego (III) i RWPG (VI)

1991 –

Bałkany: początek rozpadu Jugosławii, wybuch wojny domowej (VI)

1991 –

ZSRR: likwidacja Związku Radzieckiego (XII)

1992 –

Europa Zachodnia: podpisanie traktatu w Maastricht, utworzenie Unii Europejskiej (II)

1993 –

Europa Środkowa: rozpad Czechosłowacji, powstanie dwóch niepodległych państw – Czech i Słowacji (I)

1993 –

Bliski Wschód: utworzenie Autonomii Palestyńskiej w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu (IX)

1994 –

Afryka Południowa: zwycięstwo Afrykańskiego Kongresu Narodowego w wyborach, Nelson Mandela prezydentem RPA (IV–V)

1994 –

Czeczenia: najazd wojsk rosyjskich, początek krwawej wojny o niepodległość Czeczenii (XII)

1995 –

Unia Europejska: przystąpienie do unii Szwecji, Finlandii i Austrii (I)

1999 –

NATO: przystąpienie Polski, Czech i Węgier do Paktu Północnoatlantyckiego (III)

2000 –

Rosja: Władimir Putin zostaje prezydentem Rosji (III)

2000 –

USA: zwycięstwo Georga W. Busha w wyborach prezydenckich (XI)

2001 –

USA: zmasowany atak terrorystyczny na Stany Zjednoczone, w tym na World Trade Center w Nowym Jorku (11 IX)

2001 –

Azja: atak wojsk USA na Afganistan (X)

2002 –

Bliski Wschód: eskalacja konfliktu palestyńsko-izraelskiego

2003 –

Rosja: atak terrorystów na teatr na Dubrowce w Moskwie (X)

2003 –

Bliski Wschód: interwencja wojsk USA i sojuszników (Wielka Brytania, Polska, Australia) w Iraku (III), obalenie Saddama Husajna, oficjalne zakończenie działań wojennych (V), początek zamachów terrorystycznych na wojska koalicji, a potem również na iracką ludność cywilną

2004 –

NATO: przystąpienie Bułgarii, Estonii, Łotwy, Litwy, Rumunii, Słowacji i Słowenii do Paktu Północnoatlantyckiego (III)

2004 –

Unia Europejska: przystąpienie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Węgier, Czech, Słowacji, Słowenii, Malty i Cypru do Unii Europejskiej (1 V)

2004 –

Rosja: atak terrorystyczny bojowników czeczeńskich na szkołę w Biesłanie (IX)

2005 –

Ukraina: zaprzysiężenie Wiktora Juszczenki na prezydenta, zwycięstwo "pomarańczowej rewolucji"

2005 –

Watykan: śmierć papieża Jana Pawła II (2 IV)

 źródło: strony internetowe