STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Kalendarium 

historii Polski

od czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku

do dziś


1918 –

początek walk polsko-ukraińskich o Lwów (XI); powołanie rządu Jędrzeja Moraczewskiego (XI)

1918–19 –

powstanie wielkopolskie

1919 –

zajęcie Śląska Cieszyńskiego przez wojska czechosłowackie (I); początek wojny polsko-bolszewickiej (II); podpisanie przez przedstawicieli Polski traktatu wersalskiego (VI); pierwsze powstanie śląskie (VIII) 

1920 –

sojusz polsko-ukraiński (z atamanem Petlurą), początek kampanii kijowskiej (IV); powołanie Rządu Jedności Narodowej (VII); bitwa warszawska – "cud nad Wisłą", rozbicie armii bolszewickiej (VIII); drugie powstanie śląskie (VIII); zajęcie Wilna  przez gen. Żeligowskiego, utworzenie Litwy Środkowej (X); powołanie Wolnego Miasta Gdańsk (XI)

1921 –

zawarcie polsko-francuskiego paktu wojskowego (II); uchwalenie Konstytucji marcowej (III); traktat w Rydze, ustalenie granicy polsko-radzieckiej (III); plebiscyt na Górnym Śląsku (III); trzecie powstanie śląskie (V–VI), bitwa o Górę św. Anny (V)

1922 –

zamordowanie prezydenta Gabriela Narutowicza (XII)

1924

reforma walutowa Władysława Grabskiego

1925 –

początek "wojny celnej" z Niemcami

1926

przewrót majowy Józefa Piłsudskiego, ustąpienie prezydenta Stanisława Wojciechowskiego i premiera Wincentego Witosa (V)

1929 –

początek wielkiego kryzysu gospodarczego

1935 –

uchwalenie Konstytucji kwietniowej (IV); śmierć Józefa Piłsudskiego (V)

1938 –

wkroczenie wojsk polskich na Zaolzie (X)

1939 –

wypowiedzenie przez Niemcy paktu o nieagresji (IV); traktat niemiecko-radziecki (pakt Ribbentrop–Mołotow) (VIII); zawarcie sojuszu polsko-brytyjskiego (VIII); najazd Niemiec na Polskę – początek II wojny światowej (1 IX); obrona Westerplatte (1–7 IX); bitwa nad Bzurą (9–20 IX); agresja radziecka na Polskę (17 IX); obrona Lwowa przed agresorami niemieckimi i sowieckimi (12–22 IX); kapitulacja Warszawy (27 IX); umowa niemiecko-radziecka o podziale ziem polskich (28 IX); utworzenie rządu emigracyjnego we Francji (30 IX); kapitulacja Helu (2 X); bitwa pod Kockiem (2–5 X); utworzenie Generalnego Gubernatorstwa (12 X); utworzenie Związku Walki Zbrojnej (13 XI); zakładanie gett dla ludności żydowskiej (XI–XII)

1940 –

początki masowych wywózek ludności polskiej w ZSRR na Wschód (II); wymordowanie przez radzieckie NKWD wziętych do niewoli polskich jeńców (głównie oficerów) (III-VI); masowe mordy dokonywane przez Niemców na ludności polskiej – egzekucje w Palmirach (VI); pierwszy transport więźniów do obozu w Oświęcimiu (VI); przeniesienie rządu RP do Wielkiej Brytanii (VI); udział Brygady Strzelców Podhalańskich w bitwie o Narwik 24 V – 4 VI); uczestnictwo polskiego lotnictwa w bitwie o Wielką Brytanię (VIII–X); utworzenie Batalionów Chłopskich (VIII)

1941 –

podpisanie układu Sikorski-Majski; ogłoszenie przez władze ZSRR amnestii dla Polaków (VIII); udział Brygady Strzelców Karpackich w kampanii w Afryce Północnej (VIII 41 – II 42)

1942 –

przekształcenie Związku Walki Zbrojnej (ZWZ) w Armię Krajową (AK) (II); ewakuacja Armii Polskiej w ZSRR na Środkowy Wschód (III–VIII); początek wysiedleń Polaków z Zamojszczyzny (XI)

1943

powstanie w getcie warszawskim (IV–V); zerwanie przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z rządem polskim w Londynie (IV); śmierć gen. Sikorskiego w katastrofie lotniczej (VII); masowe mordy dokonywane przez Ukraińców na ludności polskiej na Wołyniu; bitwa pod Lenino (X); konferencja w Teheranie - wstępne porozumienie aliantów zachodnich ze Stalinem w sprawie przyszłych granic Polski, które odbyło się bez wiedzy przedstawicieli rządu polskiego (XI–XII)

1944 –

zdobycie Monte Cassino przez 2. Korpus Polski (V); powołanie w Moskwie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN), ogłoszenie manifestu (22 VII); powstanie warszawskie (1 VIII – 2 X); przemianowanie przez Krajową Radę Narodową PKWN na Rząd Tymczasowy RP z Edwardem Osóbką-Morawskim na czele (31 XII)

1945 –

postanowienia w sprawach Polski na konferencji w Jałcie (4–11 II); zakończenie w Moskwie procesu 16 przywódców polskiego podziemia (VI); utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej (TRJN) (VI); uznanie przez państwa zachodnie TRJN; początek konspiracyjnej działalności organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN) (IX)

1946 –

dekret o nacjonalizacji przemysłu (I); referendum ludowe ("3 x tak") sfałszowane przez władze (VI); uchwalenie trzyletniego Planu Odbudowy Gospodarczej (IX); represje wobec Stanisława Mikołajczyka i PSL, legalnej partii opozycyjnej

1947 –

wybory do Sejmy Ustawodawczego sfałszowane przez władze (I); objęcie urzędu prezydenta przez Bolesława Bieruta i urzędu premiera przez Józefa Cyrankiewicza (II); odrzucenie planu Marshalla przez Polskę (VII); wyjazd Stanisława Mikołajczyka z kraju (X)

1948 –

potępienie Władysława Gomułki na plenum KC PPR; kongres zjednoczeniowy PPR i PPS, utworzenie Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) (XII)

1949 –

powstawanie Państwowych Gospodarstw Rolnych (PGR); dekret ograniczający publiczne uprawianie kultu religijnego (I); procesy polityczne i represje wobec działaczy niepodległościowych; utworzenie kontrolowanego przez komunistów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (ZSL) (XI)

1950 –

początek budowy Nowej Huty (IV); uchwalenie planu sześcioletniego (VII); pierwsza wymiana pieniędzy w Polsce powojennej (przy niekorzystnym przeliczniku wiele osób poniosło duże straty) (X)

1951 –

aresztowanie Władysława Gomułki oskarżonego o działalność frakcyjną w partii (VIII)

1952 –

ogłoszenie Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (PRL) (VII); objęcie urzędu premiera rządu PRL przez Bolesława Bieruta (XI)

1953 –

nasilenie represji wobec Kościoła katolickiego; śmierć Józefa Stalina, przemianowanie Katowic na Stalinogród (III); aresztowanie prymasa Stefana Wyszyńskiego (IX); ucieczka na Zachód funkcjonariusza UB Józefa Światły, emisja w radiu Wolna Europa audycji demaskujących kulisy działalności UB i partii

1954 –

uwolnienie Władysława Gomułki z więzienia (XII)

1955 –

podpisanie Układu Warszawskiego (V); otwarcie w Warszawie Pałacu Kultury i Nauki im. Stalina (VII)

1956 –

śmierć Bolesława Bieruta w Moskwie po zakończeniu XX Zjazdu KC KPZR; strajki i demonstracje robotników w Poznaniu, krwawo stłumione przez wojsko i milicję (VI); plenum KC PZPR, ruchy wojsk radzieckich gotowych do interwencji w Polsce, przybycie delegacji radzieckiej do Warszawy (Chruszczow, Mołotow), objęcie przez Władysława Gomułkę funkcji I sekretarza KC PZPR (X); uwolnienie prymasa Stefana Wyszyńskiego (X)

1965 –

pojednawcze orędzie biskupów polskich skierowane do biskupów niemieckich ("Przebaczamy i prosimy o wybaczenie") (XI), ataki w prasie władz na Kościół w związku z listem (XII)

1968 –

wystąpienia studenckie w Warszawie po zdjęciu ze sceny "Dziadów" Kazimierza Dejmka zakończone brutalną interwencją milicji i ORMO; demonstracje i wiece w innych, dużych ośrodkach akademickich (III); antysemickie przemówienia Władysława Gomułki (osoby pochodzenia żydowskiego pozostające w Polsce nazywał "piątą kolumną"), czystki w partii i na uczelniach, wzmocnienie pozycji Edwarda Gierka; interwencja wojsk Układu Warszawskiego z udziałem polskich dywizji w Czechosłowacji, tzw. "praska wiosna" (VIII)

1970 –

podpisanie układu o normalizacji stosunków z RFN, usankcjonowanie granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej (XII); strajk w Stoczni Gdańskiej po ogłoszeniu przez władze podwyżek cen, zamieszki w mieście, masakra stoczniowców w Gdyni, zamieszki w innych miastach Wybrzeża (Szczecin, Słupsk, Elbląg) (XII); odsunięcie Władysłwa Gomułki, powołanie I sekretarza Edwarda Gierka, objęcie urzędu premiera przez Piotra Jaroszewicza, Józef Cyrankiewicz zostaje przewodniczącym Rady Państwa (XII)

1971 –

strajk w Stoczni Szczecińskiej (I); strajk włókniarek łódzkich, cofnięcie grudniowych podwyżek cen (II)

1975 –

nowy podział administracyjny kraju, w miejsce 17 wprowadzono 49 województw, likwidacja powiatów (VI); list 59 intelektualistów przeciw projektom zmian w konstytucji (XII)

1976 –

przyjęcie przez sejm zmian w konstytucji PRL zawierających zapisy o przyjaźni z ZSRR i kierowniczej roli PZPR (II); ogłoszenie projektu podwyżek cen żywności (VI); strajki i zamieszki Radomiu, Ursusie i Płocku, represje władz wobec uczestników protestów (VI); wprowadzenie kartek na cukier (VIII); zawiązanie Komitetu Obrony Robotników (KOR) (IX); uruchomienie produkcji stali w Hucie Katowice (XII)

1978 –

uczestnictwo Mirosława Hermaszewskiego w locie kosmicznym radzieckiej rakiety Sojuz 30 (VI); wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża (Jan Paweł II) (16 X)

1979 –

"zima stulecia" (XII 78/I 79); pierwsza pielgrzymka papieża Jana Pawła II do ojczyzny (VI)

1980 –

podwyżka cen mięsa i wędlin (VII); początek strajku stoczniowców w Gdańsku, zawiązanie Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z Lechem Wałęsą na czele, strajki solidarnościowe w wielu ośrodkach w kraju, podpisanie porozumień w Szczecinie i Gdańsku (VIII); podpisanie porozumienia w Jastrzębiu (IX); ustąpienie Edwarda Gierka ze stanowiska I sekretarza KC PZPR i zastąpienie go przez Stanisława Kanię (IX); zarejestrowanie NSZZ "Solidarność" (XI)

1981 –

objęcie urzędu premiera przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego (II); śmierć prymasa Stefana Wyszyńskiego (V), ustanowienie nowym prymasem Józefa Glempa (VII); manewry wojsk Układu Warszawskiego "Zapad 81", będące demonstracją siły (IX); I Zjazd Solidarności, "Posłanie do ludzi pracy Europy Wschodniej" (IX); objęcie funkcji I sekretarza KC PZPR przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego (X); wprowadzenie stanu wojennego przez Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON); pacyfikacja strajku w kopalni "Wujek" w Katowicach (zabitych 9 górników)

1983 –

druga wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce (VI); formalne zniesienie stanu wojennego (VII)

1987 –

pielgrzymka Jana Pawła II do Polski (VI); ogólnopolskie referendum - nieudana próba uzyskania przez władze poparcia społeczeństwa dla swojej polityki (XI)

1988 –

fala strajków w różnych gałęziach przemysłu (VI-VII); zawiązanie Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie (XII)

1989 –

obrady Okrągłego Stołu zakończone podpisaniem porozumień (II-IV); pierwsza tura wyborów do parlamentu (sukces Solidarności) (VI); wybór przez Zgromadzenie Narodowe Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL (VII); zmiany w konstytucji (XII)

1990 –

XI, ostatni, Zjazd PZPR, rozwiązanie PZPR i utworzenie postkomunistycznej socjaldemokracji (SdRP) z Aleksandrem Kwaśniewskim na czele (I); objęcie urzędu prezydenta RP przez Lecha Wałęsę (XII)

1991 –

pierwsze, w pełni wolne wybory do parlamentu (X); przyjęcie Polski do Rady Europy (XI); powołanie rządu Jana Olszewskiego (XII)

1992 –

odwołanie przez sejm rządu Jana Olszewskiego (na tle tzw. sprawy lustracyjnej)

1993 –

wycofanie z Polski ostatnich oddziałów armii byłego ZSRR (IX); sukces postkomunistów w wyborach (IX), po wcześniejszym przedterminowym rozwiązaniu parlamentu przez Lecha Wałęsę

1995 –

zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego nad Lechem Wałęsą w II turze wyborów prezydenckich (XI); kryzys polityczny po oskarżeniu premiera Józefa Oleksego o współpracę z rosyjskim wywiadem (XII)

1996 –

dymisja premiera Józefa Oleksego (I); przeprowadzenie referendum uwłaszczeniowego (nieważnego z powodu niskiej frekwencji - 33%)

1999–

przystąpienie Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) (III)

2001 –

zwycięstwo SLD w wyborach parlamentarnych (IX); powołanie rządu Leszka Millera (X)

2004 –

wstąpienie Polski do Unii Europejskiej (1 V); dymisja rządu Leszka Millera

2005 –

śmierć papieża Jana Pawła II (2 IV); wybory parlamentarne, zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości (PiS) przed Platformą Obywatelską (PO) (IX); zwycięstwo Lecha Kaczyńskiego w wyborach prezydenckich (X)

2007 -

sejm podjął decyzję o samorozwiązaniu na skutek rozpadu koalicji PIS, LPR i Samoobrona (IX); zwycięstwo PO w przedterminowych wyborach parlamentarnych (X)

2010 -

katastrofa smoleńska, zginął w niej prezydent Lech Kaczyński z małżonką i 94 pasażerów lecących na uroczystości do Katynia (IV); zwycięstwo Bronisława Komorowskiego w przedterminowych wyborach prezydenckich (VI)

2011 -

zwycięstwo PO w wyborach parlamentarnych (X)

2015 -

zwycięstwo Andrzeja Dudy w wyborach prezydenckich (V); zwycięstwo PIS w wyborach parlamentarnych (X) uzyskany wynik pozwolił na samodzielne rządy

i co dalej?

źródło: strony internetowe