STUDZIONKA

STUDZIONKA - LINKI

Przedszkole,

 dawniej szkoła katolicka (1894r.)

KONTAKT

  • info@studzionka.net.pl


email do spółki wodnej:

  • sw-studzionka@wp.pl

Spółka Wodna Sołectwa Studzionka


Zarząd

Łakota Krzysztof

- Prezes                  tel. 609-820-061

Świerkot Andrzej

- Zastępca Prezesa

Pieczka Janusz

- Członek Zarządu

Szmajduch Marcin

- Członek Zarządu

Wierzyński Kazimierz

- Członek Zarządu


Komisja Rewizyjna

Firla Roman

- Przewodniczący

Kijonka Mariusz

- Członek Komisji

Gonska Alfred

- Członek Komisji


=============================================================================


mapa melioracyjna Studzionki - pdf...


STATUT...

Deklaracja...

adres mailowy:  sw-studzionka@wp.pl


Wysokość składek członkowskich od 2024r.:        

25 zł od posesji  oraz  9 zł. od każdego pełnego hektara


Konto do przelewów bankowych:


Spółka Wodna Sołectwa Studzionka

43-245 Studzionka, ul. Jedności 4

Bank Spółdzielczy Pawłowice

                                                                                                                       56 8447 0005 0011 3814 2000 0001


===============================================================================================

Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze

Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka

 

Zebranie miał o miejsce 14 marca 2024r. w Domu Sportowca.

Jak co roku, Prezes Krzysztof Łakota oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Roman Firla przedstawili sprawozdania. Następnie zebrani udzielili absolutorium.

Wybrano nowe władze, które zmieniły się o jedną osobę w stosunku do poprzednich. W Zarządzie, Marcin Szmajduch zastąpił Marka Gonskę

 

Jeszcze przed wyborami, Prezes Krzysztof Łakota podsumował 5 lat działalności naszej Spółki.

·       17 km rowów zostało wyczyszczone

·       14 km rowów było wykaszane

·       325 tyś zł tyle wydaliśmy

·       220 tyś zł pozyskaliśmy z Urzędu Miejskiego w Pszczynie

·       41 tyś zł pozyskaliśmy z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

·       68 tyś zł wyniosły składki członkowskie

 

Dzięki składkom, które płacą mieszkańcy, udaje się nam wiele zrobić. Jednak liczba osób je opłacająca spada, dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich o uzupełnienie zaległości.

Przypominamy, od tego roku składki wynoszą: 25 zł. od posesji i 9 zł. od pełnego hektara gruntów rolnych.


==========================================================================

POCZĄTEK SPÓŁKI WODNEJ SOŁECTWA STUDZIONKA


Walne Zgromadzenie Członków Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka

miało miejsce w dniu 20 lutego 2019r. w Domu Strażaka.

Na początku sołtys Ireneusz Gruszka przedstawił działania

na rzecz powołania Spółki w naszym Sołectwie.

Porozumienia o utworzeniu Spółki w dniu 17 kwietnia 2019r.

podpisało 12-tu mieszkańców Studzionki, którzy uchwalili Statut

oraz powołali tymczasowe władze w celu przeprowadzenia procedur założycielskich:

 

Na podstawie art. 446 ust.2 pkt.2, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r. poz. 1566) członkowie Spółki Wodnej Sołectwa Studzianka, powołują Zarząd Spółki oraz Komisję Rewizyjną w składach: 


Pierwszy Zarząd i Komisja Rewizyjna:

Zarząd:

Gruszka Ireneusz

- Prezes

Świerkot Andrzej

- Zastępca Prezesa

Lipus Waldemar

- Członek Zarządu

Łakota Krzysztof

- Członek Zarządu

Wierzyński Kazimierz

- Członek Zarządu

 

Komisja Rewizyjna:

Firla Roman

- Przewodniczący

Pieczka Janusz

- Członek Komisji

Gonska Alfred

- Członek Komisji

 

Jak stwierdził przewodniczący Zgromadzenia:

"Głównymi argumentami za powołaniem Spółki

była potrzeba konserwacji rowów na terenach prywatnych

oraz możliwość pozyskania dodatkowych środków finansowych z Urzędu Miejskiego".

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków dla spółek wodnych w naszej gminie,

możemy otrzymać do 80% kosztów danego zadania

czyli do każdych 20 zł składki ,możemy otrzymać 80 zł z Urzędu Miejskiego.

 

Zasady działalność spółki wodnej w Gminie Pawłowice przedstawili:

Wojciech Bazgier – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy w Pawłowicach

Andrzej Joński – Przewodniczący Spółki Wodnej w Pawłowicach.

 

Następnie przystąpiono do wyboru nowych władz ze względu na rezygnację z członkowstwa w Zarządzie Spółki Ireneusza Gruszki oraz Waldemara Lipusa.

Nowe władze zostały wybrane w składzie jak na początku strony.

 

W czasie konstytuowania się Zarządu oraz składu Komisji Rewizyjnej przewodniczący zebrania Ireneusz Gruszka przedstawił obecnym materiał opracowany przez Urząd Miasta w Pszczynie dotyczący inwentaryzacji rowów oraz drenażu na terenie Sołectwa Studzionka.

 

Członkowie Walnego Zgromadzenia podjęli jednogłośnie uchwałę o wysokości składki członkowskiej na rok 2019, która wynosi: 20,00 zł od posesji oraz 7,00 zł od liczby całkowitej zadeklarowanych hektarów pola ornego zgodnego z kartą podatkową. Termin płatności składki członkowskiej ustalono na 31 marca 2019r. na konto bankowe lub płatne gotówkową w czasie odbioru kart podatkowych w Biurze Sołtysa.

Na koniec zebrania głos zabrał Prezes - Krzysztof Łakota, dziękując za zaufanie i wybór, prosił zebranych o zaangażowanie w działalność raczkującej Spółki Wodnej. Potrzeby oraz propozycję zadań, którymi ma się zająć spółka można zgłaszać do Sołtysa w biurze lub bezpośrednio u Prezesa.

Na tym Zgromadzenie zakończono.

 

STATUT Spółki Wodnej Sołectwa Studzionka...


Deklaracja...


adres mailowy:  sw-studzionka@wp.pl